Eesti keskkonnakasutuse välismõjude rahasse hindamise analüüsi I etapi tööde esitlus

puud

28. märtsil toimus Eesti Rahvusraamatukogus keskkonnaseminar, kus KeM eestvedamisel tutvustati Eesti keskkonnakasutuse välismõjude rahasse hindamise analüüsi I etapi tulemusi. Keskkonnakasutuse välismõju on mõju, mis avaldub sotsiaalse või majandusliku tegevuse läbi teistele inimgruppidele, kes ei pruugi seda üldse soovida, ja ei avaldu eraldi kulu või tuluna näiteks tootmistegevuse korral toote hinnas.

Väliskulude hindamine puudutab enim maavarade kaevandamist, põlevkivitööstust, transporti ja põllumajandust. Nii projekti lähteülesande kui ka I etapi tööde arutelu toimus tihedas koostöös riigi, ettevõtete ja keskkonnaekspertide vahel. Raport on aluseks projekti II etapi tööde teostamiseks, mille raames keskendutakse juba konkreetsete keskkonnakorralduslike meetmete väljatöötamisele ja välismõjude väljaarvutamisele.

Tulemused annavad ka ettevõtetele teadmise sektori mõju ulatusest ning selgema arusaama riigi keskkonnakasutuse poliitika kujundamisest.

Kui Euroopa Liidus ja OECD-s on väliskulude hindamisega tegeletud juba alates 2000. aastast, siis Eestile on see esimene kord. Projekti käigus on läbi töötatud valdav osa Eesti keskkonnaandmestikust ja esimest korda on ühe projekti raames kirjeldatud sarnase metoodika alusel ära kogu Eesti erinevat tüüpi keskkonnakasutuse trendid ja mõjud. Lisaks loodi Eesti kohta kaardirakendus, mille abil saab korraga peale vaadata erinevatele keskkonnanäitajatele ja elanikega seotud statistikale.

Lisaks sellele on päevakavas ettekandeid ka teiste projektide kohta, et anda võimalikult terviklik ülevaade Eesti keskkonnaseisundit ja trende hõlmavatest algatustest.

Välismõjude projekti tulemused on tutvumiseks saadaval http://www.environment.ee/ee/vmh , vasakpoolses menüüribas alajaotused
Välismõjude hindamine
www.environment.ee 

• lõpparuanne,
• lõpparuande lisad,
• lõpparuande teemakaardid

Teemakaartide juurde on lisatud link kaardirakendusele ja ka kasutusjuhend.

Kuna tegemist on väga mahuka projektiga, siis planeerib KeM lisaks töö esmatutvustusele korraldada ka põhjalikuma sisulise arutelu aprillis.