Kandidaatainete nimekirja lisati kuus uut ainet

Autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike ainete kandidaatide nimekiri (SVHC) sisaldab nüüd 197 ainet. ECHA on kandidaatainete loetellu lisanud viis uut ainet kantserogeensete, reproduktiivtoksiliste, püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste (PBT) ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate (vPvB) omaduste tõttu. Otsus lisada neli polütsüklilist aromaatset süsivesinikku (PAH) võeti vastu liikmesriikide komitee (MSC) kaasamisel.

Nimekirja on lisatud veel üks aine, mille Euroopa Komisjon on endokriinseid häireid põhjustavate omaduste tõttu identifitseerinud SVHC-ks.

15. jaanuaril 2019 autoriseerimise kandidaatainete loetellu kantud ained on järgmised: 2,2-bis(4'-hydroxyphenyl)-4-methylpentane; Benzo[k]fluoranthene; Fluoranthene; Phenanthrene; Pyrene ja 1,7,7-trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one.