Poliitika

Tööstuspoliitika rohelise raamatu kaasamisüritus

24.10.2017

EKTL kutsuti taaskord 27. oktoobril rohelise raamatu (RR) teemal MKMi, et esitada seal omapoolsed teesid. Tutvu EKTLi vastavate teesidega alljärgnevalt:

1. Tööstuse Roheline raamat peaks olema arusaadavas keeles, mitte sisaldama õpikuteksti ega erinevaid majandusteooriad. Steve Jobs on öelnud: Lihtsustamine on ellujäämine!
2. Fokuseerima peamisele eesmärgile: töötlev tööstus 2020 20% SKP-st
3. Selle saavutamiseks on 5 põhieesmärki. Kõik 5 põhieesmärki peavad sisaldama olukorra kirjeldust ja meetmeid läbi tegevuskava EESMÄRGI saavutamiseks.
Ei ole halb anda ka sissejuhatuse majandusteooriate asemel ülevaade RR-meie töötlevast tööstusest,- harudest, tugevustest ja nõrkusest.
3.1. Maksupoliitika stabiliseerimine.

Loe edasi...

Titaandioksiid - efektiivse ohu-kommunikatsiooni tagamine Euroopas

19.09.2017

Euroopa pinnakattevahendite tööstus on peamine titaandioksiidi (TiO2) kasutaja. TiO2 on kriitilise tähtsusega tooraine paljudes sektorites, kuid selle ainega seoses on tekkinud oht, et see klassifitseeritakse kogu ELis kui arvatavasti vähktõbe põhjustav sissehingamise kaudu.

CEPE, mis on EL värvitootjate ühendus, on koostanud lihtsas keeles positsioonipaberi, mis on suunatud kasutamiseks nii poliitikakujundajate kui pädevate asutustega suhtlemisel. Peamiseks seisukohaks on, et CEPE tõlgendab CLP-kriteeriumide kohaldamist TiO2 toksikoloogilistele andmetele erinevalt  riskihindamisekomiteest (RAC-st). Lisaks on küsitava väärtusega ka asjaolu, kas see aine oleks üleüldse pidanud olema esitatud ühtlustatud klassifitseerimisele ja märgistamisele CLP-määruse alusel.

Vaata CEPE argumente ja kaalutlusi SIIT

EKTLi Soome kolleegid on märkinud: "TiO2 kasutatakse paljudes rakendustes, millest kõige laialdasem on värvid. Tarbijad oleksid segaduses sissehingamisel kantserogeense märgistusega värvitoodetest. Näeme, et see ohustaks kogu klassifitseerimise ja märgistuse süsteemi usaldusväärsust". 

CEFIC külastab Eesti Sotsiaalministeeriumit

17.07.2017

Sotsiaalministeerium kutsus Eestisse Cefic esindajad arutamaks kantserogeenide ja mutageenide direktiivi 2004/37 / EÜ (CMD) läbivaatamise ja ajakohastamise seadusandlike ettepanekute hetkeolukorda. Nende õigusalaste ettepanekute eesmärk on kehtestada üle-Euroopalised töökeskkonna piirnormid 18-nele kantserogeensele ainele ning otsustamine toimub (tõenäoliselt) Eesti eesistumise ajal.

Sellel kohtumisel on Cefic´ul võimalus arutada ka järgmist seadusandlikku ettepanekut, mis puudutab CMD läbivaatamist ning on hetkel ettevalmistamisel. Samuti on kavas käsitleda teemat, mis puudutab komisjoni tulevast teatist REACHi ja tööohutuse ja töötervishoiu alaste õigusaktide koosmõju (eeldatav avaldamine samuti enne aasta lõppu).

Kõnealune kohtumine toimub 20. juulil 2017 Sotsiaalministeeriumis ning Cefic´ut esindavad tervise, ohutuse ja keskkonna osakonna eksperdid.

Eesti keskkonnakasutuse välismõjude rahasse hindamise analüüsi tagasiside

12.06.2017

„Eesti keskkonnakasutuse välismõjude rahasse hindamise analüüs, I etapp“ aruanne valmis ning edastati töögrupile 16. mail 2017. 

Eesti Keemiatööstuste Liit vaatas aruande koostöös asjassepuutuvate liikmes-ettevõtetega läbi ning koostas oma arvamuse. EKTLi seisukohad aruandele „Eesti keskkonnakasutuse välismõjude rahasse hindamise analüüs, I etapp“ edastati Keskkonnaministeeriumile 9. juunil. Lisana pandi kaasa ka sõltumatu eksperdi Tartu Ülikooli arendusprorektori Erik Puura arvamus.

KOKKUVÕTE EKTLi poolt edastatud seisukohtadest:

Oleme seisukohal, et aruanne „Eesti keskkonnakasutuse välismõjude rahasse hindamise analüüs, I etapp“ ei ole piisavalt detailne ega usaldusväärne. Enne uuringu teise etapiga alustamist tuleb eemaldada järgmised puudused:

1) Metoodilistest vigadest tulenevalt ei ole tulemused usaldusväärsed;

2) Välismõjude hindamisel ei arvestata sotsiaalmajanduslike teguritega, mistõttu ei tuvastata põhjuslikke seoseid keskkonnamõjude ning heaolu vahel;

3) Keskkonnamõjude kvantitatiivsete suuruste arvutamine ei ole kvaliteetne;

4) Aruandes esitatud potentsiaalsed mõjud inimesele on ligikaudsed ning lugejat eksitavad. Eksperdi poolt on toodud välja andmelüngad, mis vajavad täitmist.

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine

10.07.2017

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise moto on „Ühtsus tasakaalu kaudu“. Eesti kui eesistujariigi ülesanne on leida tasakaal liikmesriikide erinevate seisukohtade, traditsioonide ja huvide vahel, et saavutada Euroopa kodanike jaoks parim võimalik tulemus.

Eesti on veebilehel www.eu2017.ee  avaldanud nii eesistumise programmi kui ka prioriteedid. Tööstuse jaoks on neljast suurest prioriteedist oulisimaks „avatud ja uuendusmeelse majandusega Euroopa“. See tähendab teadmistepõhist majanduskasvu ja konkurentsivõimet toetava ettevõtluskeskkonna arendamist.

Selleks on fookuses:

  • Euroopa Liidu põhivabaduste - kaupade, teenuste, isikute ja kapitali vaba liikumise kaitsmine ja edendamine
  • võimalikult lihtne teenuste osutamine, ettevõtlusega alustamine Euroopa Liidus ning kaubandusläbirääkimiste edendamine
  • uute rahastamisvõimaluste loomine ettevõtetele ja stabiilne pangandus
  • stabiilse ja toimiva elektrituru ning tarbijatele mitmekesisemate võimaluste loomine
  • ausa konkurentsi tagamine takistades maksudest kõrvalehoidmist.

 

Allikas: www.eu2017.ee 

Tulevane Euroopa Liidu tööstuspoliitika strateegia

04.06.2017

ELi konkurentsivõime nõukogu (Competitiveness Council)  võttis 29. mail vastu järeldused teemal "Tulevane ELi tööstuspoliitika strateegia", mille ta palub Euroopa Komisjonil esitada 2018. aasta keskel.
Järeldustes palutakse Komisjonil esitada 2018. aasta kevadel toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumiseks integreeritud ELi tööstuspoliitika strateegia tulevikuks. Strateegias tuleks esitada keskmise tähtajaga ja pikaajalised eesmärgid ning konkreetsete meetmetega tegevuskava, mis on välja töötatud tihedas koostöös Liikmesriikide ja asjaomaste sidusrühmadega.

Arutelu nõukogus näitas tugeva, integreeritud ja digitaliseeritud tööstuse olulisust majanduskasvu ja konkurentsivõime stimuleerimisel tootmis- ja kaubandussektorites ning ELi majanduses tervikuna.

Cefic tervitas "liikmesriikide pühendumust tagada Euroopa tööstusele stabiilne kasvutee", samal ajal kui BusinessEurope nimetas deklaratsiooni "oluliseks verstapostiks".

Vaata täpsemalt SIIT


Lehekülg 1 / 8