Õigusaktid

Käesoleval lehel on toodud valik seadustest ja nende alusel kehtestatud määrustest, mis reguleerivad keemiatööstuse ettevõtete tööd.
 
Täpse ülevaate kõigist õigusaktidest leiab järgmistelt veebilehtedelt:
                                                            
         
 
Ettevõtteid puudutava seadusandluse kokkuvõte: Jätkusuutliku ettevõtte teabeallikas www.eco-net.ee
Õigusaktide eelnõud: http://eoigus.just.ee/
Kaasamine: www.osale.ee
Ministeeriumide tööplaanid 2010: https://www.osale.ee/?id=52
 
KEMIKAALIOHUTUS
 
Vastu võetud 6.05.1998. a seadusega (RT I 1998, 47, 697), jõustunud 7.06.1998. a.
 
Vastu võetud Vabariigi Valitsuse 4. augusti 1998. a korraldusega nr 779-k, jõustunud 4.08.1998
 
Vastu võetud teede- ja sideministri 6.12.2000. a määrusega nr 106, jõustunud 01.02.2001.
 
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. aprilli 2003. a määrus nr 55
 
Vabariigi Valitsuse määrus, vastu võetud 17.02.2011 nr 28
Määrus kehtestatakse „Kemikaaliseaduse” § 11 lõike 4 alusel.
 
Vastu võetud sotsiaalministri 3.12.2004. a määrusega nr 122, jõustunud 24.12.2004. Määrus kehtestatakse «Kemikaaliseaduse» § 41 lõike 4 alusel.
 
Sotsiaalministri 17. detsembri 2004. a määrus nr 131
 
Sotsiaalministri 28. detsembri 2004. a määrus nr 150
 
Vastu võetud majandus- ja kommunikatsiooniministri 14.06.2005. a määrusega nr 67, jõustunud 3.07.2005
 
 
REACH
 
(Euroopa Liidu Teataja L 396, 30. detsember 2006)
  
KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 340/2008, 16. aprill 2008, Euroopa Kemikaaliametile vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), makstavate tasude kohta
 
KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 440/ 2008, 30. mai 2008, millega kehtestatakse katsemeetodid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)
 
Komisjoni määrus (EL) nr 453/ 2010, 20. mai 2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)
 
 
CLP

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 286/ 2011, 10. märts 2011, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist
 
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006
 
KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 790 / 2009, 10. august 2009, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008 LISA VI, (tabelid 3.1 ja 3.2)
 
 
BIOTSIIDID

BIOTSIIDIMÄÄRUS: Eesti keeles; Inglise keeles
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 528/2012, 22. mai 2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist
Asendab direktiivi 98/8/EC alates 01. september 2013.a.
 
Vastu võetud 14.05.2009. a seadusega (RT I 2009, 29, 174), jõustunud 19.06.2009. a., osaliselt vastavalt §-le 53.
 
Vastu võetud 16. juunil 2010.
 
Vabariigi Valitsuse 18. veebruari 2010. a määrus nr 21
Määrus kehtestatakse «Toote ja teenuse ohutuse seaduse» § 3 lõike 6 alusel.
 
DIRECTIVE 98/8/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 February 1998 concerning the placing of biocidal products on the market

 

KOMISJONI OTSUS, 8. november 2010, milles käsitletakse teatavate ainete kandmata jätmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) I, IA ja IB lisasse (EMPs kohaldatav tekst)
(2010/675/EL)  
 

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1451/2007, 4. detsember 2007, Euroopa Parlamendi ja nõukogu biotsiidide turuleviimist käsitleva direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi teise etapi kohta
 
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2009/107/EÜ, 16. september 2009,  millega muudetakse direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist, seoses teatavate tähtaegade pikendamisega
 
Existing active substances for which a decision of non-inclusion into Annex I or Ia of Directive 98/8/EC has been adopted
-
In accordance with Article 4(2) of Regulation (EC) No 2032/2003, biocidal products containing active substances for which a noninclusion decision was taken shall be removed from the market within 12 months of the entering into force of such decision; unless otherwise stipulated in that non-inclusion decision
 
 
 
TARBEKEEMIA JA KOSMEETIKA
 
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1223/ 2009, 30. november 2009, kosmeetikatoodete kohta EMPs kohaldatav tekst

Detergentide määruse nr 648/2004 konsolideeritud versioon, sisaldab viimase parandusena EU määrust nr 259/2012


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 648 / 2004
, 31. märts 2004, detergentide kohta


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 259/2012, 14. märts 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 648/2004 selles osas, mis käsitleb fosfaatide ja muude fosforiühendite kasutamist kodumajapidamises kasutatavates pesupesemisvahendites ja kodumajapidamises kasutatavates nõudepesumasinate pesuvahendites
 
Vastu võetud sotsiaalministri 20. aprilli 2004. a määrusega nr 32 (RTL 2004, 54, 920), jõustunud 3.05.2004
 
Vastu võetud sotsiaalministri 23. veebruari 2007. a määrusega nr 21 (RTL 2007, 20, 341), jõustunud 12.03.2007
 
 
EKSPORT-IMPORT
 
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 689 / 2008, 17. juuni 2008, ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta
 
KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 15/2010,  7. jaanuar 2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 689 / 2008 (ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta) I lisa
 
KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 196/2010,  9. märts 2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 689 / 2008 (ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta) I lisa
 
 
KESKKONNAKAITSE
           
ÕHK
 
Vastu võetud 5.05.2004. a seadusega (RT I 2004, 43, 298), jõustunud 30.09.2004. a., osaliselt 27.11.2004. a.
 
Keskkonnaministri 2. augusti 2004. a määrus nr 101
 
Keskkonnaministri 2. septembri 2004. a määrus nr 112
Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» § 47 lõike 2 alusel.
 
Keskkonnaministri 7. septembri 2004. a määrus nr 114
Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» § 47 lõike 2 ja § 48 punktide 1 ja 2 alusel.
 
Vastu võetud Vabariigi Valitsuse 18. jaanuari 2005. a määrusega nr 8, jõustunud 23.01.2005
 
Vastu võetud keskkonnaministri 4. novembri 2005. a määrusega nr 67, jõustunud 25.11.2005
 
Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrus nr 257
 
 
            VESI
 
Vastu võetud 11.05.1994. a seadusega (RT I 1994, 40, 655), jõustunud 16.06.1994. a.
 
Vastu võetud Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrusega nr 269, jõustunud 1.01.2002
 
Keskkonnaministri 21. augusti 2001. a määrusnr 44
 
Vastu võetud keskkonnaministri 26. märtsi 2002. a määrusega nr 18, jõustunud 1.06.2002
 
Keskkonnaministri 11. märtsi 2005. a määrus nr 17
 
Vastu võetud keskkonnaministri 17. jaanuari 2007. a määrusega nr 9, jõustunud 26.01.2007
 
Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2009. a määrus nr 171
Määrus kehtestatakse «Keskkonnatasude seaduse» § 10 lõike 3 alusel
 
 
            JÄÄTMED
 
Vastu võetud 28.01.2004. a seadusega (RT I 2004, 9, 52), jõustumise aeg 1.05.2004. a.
 
Vastu võetud Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusega nr 102, jõustunud 1.05.2004
 
Vastu võetud Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusega nr 103, jõustunud 1.05.2004
 
Keskkonnaministri 15. aprilli 2004. a määrus nr 17
Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 104 alusel.
 
Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määrus nr 122
Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 75 lõike 2 alusel.
 
Vastu võetud keskkonnaministri 26. aprilli 2004. a määrusega nr 26, jõustunud 8.05.2004
 
Vastu võetud 21.04.2004. a seadusega (RT I 2004, 41, 278), jõustunud 1.06.2004. a.
 
 
            MUU
 
Vastu võetud 10.10.2001. a seadusega (RT I 2001, 85, 512), jõust. 1.05.2002. a, §-d 37 ja 38 jõust. 1.01.2003. a
 
Vastu võetud Vabariigi Valitsuse 7. mai 2002. a määrusega nr 150, jõustunud 20.05.2002
 
Vastu võetud 23.11.2004. a seadusega (RT I 2004, 84, 572), jõustunud 1.04.2005. a.
 
Vastu võetud 22.02.2005. a seadusega (RT I 2005, 15, 87), jõustunud 3.04.2005. a., osaliselt vastavalt §-le 71.
 
Vastu võetud 7.12.2005. a seadusega (RT I 2005, 67, 512), jõustunud 1.01.2006. a.
 
Vastu võetud 14.11.2007. a seadusega (RT I 2007, 62, 396), jõustunud 16.12.2007. a, osaliselt vastavalt §-le 46. 
 
 
TÖÖOHUTUS JA -TERVISHOID
 
Vastu võetud 16.06.1999. a seadusega (RT I 1999, 60, 616), jõustunud 26.07.1999. a.
 
Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2000. a määrus nr 193
Määrus kehtestatakse « Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» paragrahvi 4 lõike 5 ja paragrahvi 7 lõike 3 alusel.
 
Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
Vastu võetud Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määrusega nr 105, jõustunud 1.10.2001
 
Vastu võetud Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a määrusega nr 293, jõustunud 29.09.2001
 
Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2005. a määrus nr 308
Määrus kehtestatakse «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 7 lõike 3 alusel.