REACH tutvustus

REACH on Euroopa Ühenduse määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (inglise keeles Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Tegemist on otsekohalduva määrusega, mis võeti vastu 18. detsember 2006 ja jõustati 01. juuni 2007.  
 
reach2018
 
REACH-määruse põhieesmärgid:
 
 • inimeste tervise ja keskkonna kaitse;
 • Euroopa Liidu keemiatööstuse säilitamine ja konkurentsivõime tõstmine;
 • siseturu killustatuse vältimine;
 • süsteemi läbipaistvamaks muutmine;
 • mitte-loomsete katsete soodustamine. 
 
Mis kaasneb: 
 
 • Kemikaalidega seonduvate riskide hindamise vastutus tootjatel ja importijatel
 • Pole andmeid, pole turgu (no data, no market) konseptsioon – EL-i turule keelatakse ainete viimine, mille kohta registreerimistoimikut pole esitatud.
 • Spetsiifiline autoriseerimisprotsess ainetele, mis vastavad kriteeriumile: ”väga ohtlik aine” ja kantakse lisasse XIV.
 • Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) loomine (01.06.2007, Helsingi)
 • Kohustuslik loomkatsetest saadud andmete jagamine – uute loomkatsete vajaduse minimeerimine
 
Kellele ja millele kohaldub:
 
 • Eelkõige Reach mõistes keemiliste ainete tootjad ja importijad; 
 • Registreerimisele kuuluvate ainete allkasutajad, kes peavad tootjaid oma kasutusalast informeerima; 
 • REACHi rakendatakse kõikide keemiliste ainete suhtes, mida toodetakse, imporditakse, turustatakse või kasutatakse Euroopa Majanduspiirkonnas kas ainena, valmistise koostisainena või toodete koostisainena;
 • Registreerimiskohustus on ainetel, mida toodetakse või imporditakse üle 1 tonni aastas;
 • Klassifitseerimise, märgistamise, autoriseerimise ja piiramise nõuded kehtivad mahtudest sõltumata kõigile ohtlikele ainetele; 
 • REACH-määrusega luuakse ühtne süsteem uute ja olemasolevate ainete hindamiseks ja turule viimiseks;
 • Mittefaasiainete* puhul tuleb aine registreerida enne tootmise või kasutamise alustamist:  
 • Faasiainete* registreerimise kohta kehtivad järgmised tähtajad: 

 

Tähtaeg
Faasiaine
01. 12. 2010
1. ja 2. kat kantserogeenid, mutageenid ja reproduktiivtoksilised ained (KMR)
01. 12. 2010
Ained riskilausetega N, R50-53 (PBT, vPvB-ained) ja mida toodetakse rohkem kui 100 tonni aastas
01. 12. 2010
Ained, mida toodetakse rohkem kui 1000 tonni aastas
01. 06. 2013
Ained, mida toodetakse rohkem kui 100 tonni aastas
01. 06. 2018
Ained, mida toodetakse rohkem kui 1 tonn aastas
 
Erandid:
 
 • radioaktiivsed ained (ained "Kiirgusseaduse" reguleerimisalas);
 • isoleerimata vaheained;
 • ained või valmististe või toodete koostisained, mis on transiitkaubana tollijärelevalve all;
 • ohtlike ainete ja ohtlikke aineid sisaldavate ohtlike valmististe vedu raudteel, maanteel, siseveeteel, merel või õhus;
 • jäätmed (jäätmeseaduse mõistes);
 • muud erandid - vt artikkel 2, lisa IV ja lisa V.
 
Määruse ülevaatamine:
 
01.06.2012 – Komisjon vaatab üle määruse reguleerimisala, et vältida kattumist teiste EL-i õigusaktidega;
01.06.2013 - Komisjon otsustab, kas endokriinsüsteemi häirivad ained kuuluvad autoriseerimisele või mitte;
01.06.2014 – Komisjon otsustab, kas CMR-ainetele, mida toodetakse või imporditakse vähem kui 10 tonni aastas, tuleb koostada kemikaali ohutuse aruanne;
01.06.2019 – Komisjon otsustab, kas kemikaali ohutuse aruanded tuleb koostada kõigile ainetele, mida toodetakse või imporditakse vähem kui 10 tonni aastas.