SEVESO uussõnastus

SEVESO III direktiivi rakendumiseni on jäänud vähem kui aasta

SEVESO III tuleb liikmesriikide õigusraamistikku üle võtta ja rakendada 1ks juuniks 2015.a. Muudatused puudutavad näiteks avalikkuse laialdasemat informeerimise kohustust; teavitamissüsteemi ja CLP klassifikatsioonide kasutuselevõttu ettevõtte ohukategooria määratlemisel. Eesti pädev asutus ei ole veel vastavate õigusaktide muutmise eelnõudega välja tulnud, kuid aimu eesseisvatest täiendavatest kohustustest saab näiteks UK pädeva asutuse vastava veebilehe kaudu. UK on kõik vajalikud eelnõud avaldanud ning hetkel on käimas laiapõhjaline avalik konsultatsioon (vaata SIIT).

EKTLile teadaolevalt tegeleb TJA vajalike õigusaktide muudatuste ettevalmistamisega ning plaanis on korraldada ka teabepäev ettevõtete informeerimiseks. 


24. juuli 2012 avaldati Euroopa Liidu Teatajas Seveso III direktiiv:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2012/18/EL, 4. juuli 2012,
ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise ning nõukogu direktiivi 96/82/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta

 
Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid 31. maiks 2015. Nad kohaldavad neid alates 1. juunist 2015.

Nn Seveso-direktiivid on peamisteks EL õigusaktideks, mis kohustavad ettevõtjaid võtma ettevaatusabinõusid suurõnnetuste vältimiseks, nt koostama ohutusaruande, teavitama pädevaid asutusi ja kohalikke elanikke ohutusmeetmetest ning õnnetuse korral käitumise juhistest jms.
Uues direktiivis nähakse ette ELi riikide kodanike parem teavitamine nende naabruses asuvate tööstusettevõtetega seotud suurõnnetuse ohust. Muus osas on uue direktiivi näol tegemist nn Seveso II direktiiv tehnilise ajakohastamisega.
(Palju) rohkemate Seveso ettevõtete suunas?

27/01/2011
Euroopa Komisjon võttis vastu ettepaneku "Seveso" direktiivi 96/82/CE uussõnastuse kohta, kus direktiivi ulatuse kindlaksmääramist on muudetud (arvestades uusi CLP klassifikatsioone).

On tõenäoline, et see toob kaasa rohkemate ettevõtete muutumise "Seveso" ettevõteteks. (andmed saadaval siin).

Selleks, et hinnata direktiivi kohaldumist oma ettevõttele, on Belgia Keemiatööstuse Liit loonud tasuta webi vahendi. See tööriist on eriti praktiline kaasamaks hinnangusse automaatselt nn "liitmise reegeli".

Tööriist on välja töötatud ettevõtete mugavuse huvides, see on täiesti tasuta kasutada ja jagada:VAATA SIIT.