EKTL osales ohutu materjaliringluse toetusmeetme töörühma kohtumisel

Pexels

EKTL osales 30.05.24 toimunud Kliimaministeeriumi töörühma kohtumisel, mis käsitleb uue ettevõtete toetusmeetme väljatöötamist. Kavandatav meede puudutab ohutu materjaliringluse edendamist. Üheks toetatavaks tegevuseks on näiteks ohtlike ainete asendamine selliste ainetega, millel puudub, või on vähenenud keskkonnamõju.

Esmalt soovitakse toetada ettevõtteid (kemikaali)auditite tegemisel, mis annaks vajaliku teadmise investeeringuvajaduste kohta. Auditite põhjal selgunud investeeringuvajadusi plaanitakse tulevikus toetada ohutu materjaliringluse investeeringumeetmest (analoog ressursitõhususe auditite ja investeeringute meetmega).

Võrreldes enne töörühma kohtumist laiali saadetud versiooniga, on eelnõus tehtud väikseid muudatusi. Näiteks täiendati artikkel 10 sõnastust sellega, et taotleja võib olla äriühing, kelle tootmises, tegevuses või teenuses on kasutusel ohtlikud ained. Selle sõnastuse osas on ka väga oodatud teie tagasiside. (eelnõu versioonid ja seletuskiri on saadetud asjaosalistele meili teel)

Töörühmal on võimalus saata ettepanekuid eelnõu kohta kuni 13.06.2024. Ootame esimesel võimalusel teie ettepanekuid ja kommentaare Liidu vastuse koostamiseks, et meede saaks ettevõtete vajadusi arvestav.

30.05 toimunud töörühma arutelu põhjal plaanib KliM toetust anda vähemalt kahes osas. Näiteks 250 000 eurot vooru kohta. See annab teadmise toetuse andmise tingimuste vastuvõtust sihtrühmas. Lisaks annab see võimaluse, kui kasutatakse toetust madalama protsendiga, suurendada toetuse osakaalu. Väikeste ettevõtete omafinantseeringu probleemi leevendamiseks oleks seda vaja teha.

Eelnõusse on lisatud grupierandi määruse artikkel 18 viide.

Analüüsitakse võimalust, et investeeringumeetmest toetuse taotlemiseks võib auditi teha ka ettevõtte ekspert, mitte vastava koolituse läbinud audiitor. Täpsemad nõuded ja suunised selles küsimuses lepitakse kokku ohtlike ainete audit metoodikas ja seda saab teha ka pärast toetuse andmise tingimuste määruse kinnitamist. Ülevaatliku ja detailse auditi sisu koostatakse auditi metoodilises juhendis. Audit jääb aluseks struktuuritoetustest investeeringute toetamisel.

Enne toetuse andmise tingimuste eelnõu kinnitamist toimub ka ametlik kooskõlastusring ning töörühmale saadetakse ka siis materjal. Ohtlike ainete auditi toetuse andmise tingimuste määrus on plaanis kinnitada 30.07.2024.

KliM kaasab töörühma ka audiitorite koolituse ettevalmistuse protsessi ning ohtlike ainete audit metoodika viimistlemisse. Audiitorite koolituse ja auditi metoodika viimistlemise protsessid toimuvad pärast toetuse andmise tingimuste määruse kinnitamist.

Audiitorite koolituse teemadel võib ühendust võtta ka KliMi ringmajanduse osakonna projektijuhi Ketre Kirsiga (ketre.kirs@kliimaministeerium.ee) kes vastava koolituse tellimise hankega tegelema hakkab.

KIKi kodulehel https://www.kik.ee/et/toetatavad-tegevused/ohutu-materjaliringlus uuendatakse lähiajal toetusmeetmega seotud infot.