Algab triloog detergentide määruse uuendamise osas

Pexels

Euroopa Parlament on oma seisukoha detergentide määruse muutmise osas vastu võtnud ning Euroopa Nõukogu on kokku leppinud üldises lähenemisviisis. Järgmise etapina algavad kompromissiotsingud ehk triloog kolme EL institutsiooni vahel (st esialgse eelnõu ettepaneku esitanud Euroopa Komisjoni ning Parlamendi ja Nõukogu vahel).

Esmalt toimub Ungari eesistumisel nõukogu töörühma koosolek 11. juulil. Sellel töörühma koosolekul arutavad liikmesriigid ainult Euroopa Parlamendi teksti ja püüavad leida kompromissikohti. Kuivõrd Parlamendi tekst sisaldab mitmeid teemasid, mida puhastusvahendite tööstus ei ole varem liikmesriikidega suhtluses käsitlenud, siis peame vajalikuks neid nüüd liikmesriikidega jagada, et töörühma koosolekul toimuval arutelul saaks tööstuse seisukohti arvesse võtta.

Sellest johtuvalt jagas ka EKTL alljärgnevaid puhastusvahendite tööstuse ja A.I.S.E. põhisõnumeid riiklike ametiasutustega. 

Digitaalne tootepass

 • Toetame digitaalse tootepassi (DPP) rakendamist pesuvahenditele mudeli tasemel. Sellegipoolest ei tohiks DPP rakendamine esile kutsuda märgistuse sagedasemaid muudatusi ja pakendite hävitamist. Selles mõttes vähendaks „mudeli” määratlemine ja sidumine toote sisuga, nagu on loetletud V lisas (muudatusettepanek 43), mitte teistes lisades, pakendi hävitamise mõju.
 • Parlamendi tekstis sisalduv üleminekuperiood on liiga lühike (DPP rakendamine oleks kohustuslik alates 30 kuud pärast detergentide määruse jõustumist (EiF)). Rakendusakt, mis määratleks DPP-ga seotud tehnilised nõuded detergentide määruse alusel, kehtestataks alles 12 kuud pärast nimetatud määruse jõustumist, mis jätaks tööstusharule DPP rakendamiseks aega vaid 18 kuud (muudatusettepanek 96 ). See kestus on liiga lühike IT-infrastruktuuri seadistamiseks ja DPP rakendamiseks.
 • Tööstusharu soovitus on kehtestada 48-kuuline üleminekuperiood alates detergentide määruse jõustumise kuupäevast või mitte vähem kui 36 kuud pärast detergentide määruse ja kestlike toodete ökodisaini määruse (ESPR) kohaste komisjoni rakendusaktide jõustumist, olenevalt sellest, kumb on hilisem. Tooteid, mis on juba turule lastud enne seda kuupäeva, peab saama jätkuvalt müügiks kättesaadavaks teha.
 • Ettepanekuid lisada DPP sisusse lisateavet, nagu tehniline dokumentatsioon, vastavushindamise tulemused (muudatus 147), katsetulemused (muudatus 148) või säilitusainete laiendatud loetelu (muudatus 146), tuleb eraldi hinnata. Vaja on piisavalt aega, et hinnata, kas need ettepanekud võivad tekitada tööstuse jaoks täiendavat keerukust. Sellises hindamises tuleks arvesse võtta mõju märgistuse muudatuste sagedusele, uute andmete korrapärasele ajakohastamisele ja erinevate juurdepääsutasemete loomisele (mh hinnata, kas teave võib olla omandiõigusega/konfidentsiaalne ja tuleb teha kättesaadavaks ainult turukontrolliasutustele).

Biolagunevus

 • Parlamendi ettepanekus nähakse ette delegeeritud õigusaktide loomine, et määrata kindlaks uued biolagunevuse nõuded vees lahustuvatele kiledele (muudatusettepanek 51) ja muudele orgaanilistele koostisosadele (muudatusettepanek 50) detergentides.
 • Detergenditööstus toetab biolagunevusnõuete hindamist. Siiski on ennatlik kehtestada biolagunduvuse nõuded kõikidele koostisosadele, kuna esmalt tuleb läbi viia teostatavusanalüüs ja mõju hindamine.
 • Praegused lagunevuse testimise meetodid töötati välja väikeste molekulide jaoks ega sobi keerukate koostisosade (nt polümeeride) jaoks. Vaja on olemasolevate meetodite valideerimist ja kohandamist ning uute katsemeetodite väljatöötamist. Uurimis- ja standardimisprotsessideks tuleks ette näha piisavalt aega.
 • Pärast meetodite ja kriteeriumide kindlaksmääramist tuleks määratleda rakendamiseks sobivad üleminekuperioodid, võttes arvesse tootmistavasid, tehniliselt ja majanduslikult sobivate alternatiivide kättesaadavust, mõju väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning mõju tervisele ja keskkonnale. 
 • Parlamendi eesmärk on ka saavutada detergentide kui terviku (muudatusettepanek 1) ja muude orgaaniliste koostisosade kui pindaktiivsete ainete (muudatusettepanek 50) loomupärane biolagunevus. Kuna loomupärane biolagunevus saavutatakse ainult praegu olemasolevate katsemeetodite läbimisega, mis ei pruugi muud tüüpi koostisainete puhul sobida, tuleks selles etapis vältida viidet loomupärasele biolagunevusele.

Fosfor

 • Parlamendi ettepanekuga kehtestatakse uued fosforisisalduse piirmäärad mitmetele tarbekaupadele, aga ka tööstuslikele ja institutsionaalsetele (I&I) toodetele (muudatusettepanek 132).
 • Detergenditööstus hindab, et praegu kehtivad fosforisisalduse piirmäärad, mille komisjon on tarbijatele mõeldud pesupesemisvahenditele ja tarbijatele mõeldud nõudepesumasinate pesuvahenditele juba kehtestanud ja mida toetab nende mõjuhinnang, on piisavad ning et täiendavad piirnormid ei avaldaks olulist mõju keskkonnakaitsele, kuna detergendid ja I&I sektor ei ole fosfori keskkonda paiskamise peamine põhjustaja.
 • Piirangud fosforipõhistele ainetele võivad kahjustada puhastusvahendite ja -protsesside jätkusuutlikkust.
 • Piirangute kehtestamine sunnib tööstuse tõenäoliselt kasutama lahjendatud tooteid, mis on mahukamad, nõuavad rohkem laoruumi, rohkem pakendeid, rohkem transporti sama tarnitava jõudluse saavutamiseks ning suurendavad seega kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja pakkematerjalide kasutamist.
 • Tarbijad peavad võib-olla pesema oma taldrikuid ja/või riideid mitu korda, et neid korralikult puhastada, mis suurendaks nii energia- kui ka veetarbimist.
 • Kuna fosforiga koostisainetel on suurepärased vee karedust stabiliseerivad omadused, võimaldavad need vähendada lubjakiviladestuste teket masinates ja seega aidata pikendada masina eluiga.

Mikroorganismid

 • Detergenditööstus toetab nõukogu üldist lähenemisviisi, milles tehakse ettepanek võtta riskianalüüs aluseks toodete turule lubamisel ja mis soovitab tulevase riskihindamise metoodika väljatöötamist pesuvahendites kasutatavate mikroorganismide jaoks (delegeeritud õigusakti kaudu 30 kuu jooksul pärast jõustumist).

Loomkatsed

 • Detergenditööstus on täielikult nõus eesmärgiga, et loomkatsed ei peaks enam olema pesuvahendite või nende koostisosade ohutuse tagamiseks vajalikud.
 • Kui detergentide määrusesse lisatakse loomkatseid käsitlevad sätted, on siiski eluliselt oluline, et:
  • Selgitakse detergentide määruse ja REACHi vahelist seost. Kuna REACH-määruse tulevane läbivaatamine eeldab eeldatavasti ulatuslikke täiendavaid loomkatseid (sealhulgas puudutab võib-olla paljusid polümeerseid koostisosi, mida kasutatakse detergentides, mis on praegu REACH-määrusest vabastatud), tuleks REACH-määruse nõuete täitmiseks siiski lubada loomkatsete läbiviimist. Kõik mitteloomkatsete nõuded peaksid hõlmama ainult neid katseid, mis on detergentide määruse kohaselt kohustuslikud (mitte muid katseid, mis tulenevad muudest õigusaktidest).
  • Määratakse mis tahes testimiskeelu rakendamiseks realistlikud tähtpäevad ja võimaldatakse ajalooliste andmete jätkuvat kasutamist.
  • Toetatakse loomkatsete ja modelleerimise lähenemisviiside edasist elujõulisust ja arendamist, julgustades teabevahetust.

Kattuvus roheväidete direktiiviga

 • Parlamendi tekst sisaldab mitmeid muudatusettepanekuid, milles tehakse ettepanek keelata sellised väited nagu „vegan” või sarnased (muudatusettepanek 85), kui detergendi või pindaktiivse aine tootmisel ja väljatöötamisel on kasutatud loomseid koostisosi või loomseid kõrvalsaadusi.
 • Sellised sätted on kattuvuses roheväidete direktiivi (GCD) reguleerimisalaga, mida praegu arutavad Euroopa Parlament ja nõukogu. Keskkonnaväidete kontrollimise meetodid tuleb veel määratleda, seetõttu on oluline, et selline teave selgitataks ja määratletaks GCD kaudu enne piirangute kehtestamist valdkondlikes õigusaktides, näiteks detergentide määruses.