EL kehtestas uue määruse fluoritud kasvuhoonegaaside kohta

Pexels

20. veebruaril 2024 avaldas EL määruse (EL) 2024/573 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta.

Kõnealuse määrusega:

Kehtestatakse eeskirjad fluoritud kasvuhoonegaaside piiramise, kasutamise, taaskasutamise, ringlussevõtu, taastamise ja hävitamise ning muude meetmete kohta;
Kehtestatakse tingimused fluoritud kasvuhoonegaaside ning konkreetsete toodete ja seadmete, mis sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase või mille toimimine nendest gaasidest sõltub, tootmisele, impordile, ekspordile, turuleviimisele, hilisemale tarnimisele ja kasutamisele;
Kehtestatakse tingimused fluoritud kasvuhoonegaaside konkreetseks kasutuseks;
Kehtestatakse fluorosüsivesinike turuleviimise koguselised piirangud;
Kehtestatakse aruandluse reeglid.

I, II ja III lisas loetletakse eraldi või segudena fluoritud kasvuhoonegaasid, mille suhtes kõnealune määrus kehtib.

Lisaks on IV lisas kehtestatud loetelu fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavatest toodetest ja seadmetest, mida on keelatud turule viia. See hõlmab muu hulgas järgmist:

Külmikud ja sügavkülmikud;
Kliimaseadmed;
Tulekaitsevahendid;
Jalatsid;
Vahud;
Aerosoolid;
Isikuhooldustooted. (nt kreemid, vahud, vedelikud või pihustid)

Keelu kehtivusaja alguse kuupäevad on samuti loetletud IV lisas.

Selle määrusega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta. Määrus jõustus 11. märtsil 2024. Mõned artiklid hakkavad kehtima artiklis 38 märgitud hilisematel kuupäevadel.

Ametlik allikas