EL nõukogu leppis kokku üldise lähenemisviisi ELi süsinikdioksiidi eemaldamise sertifitseerimise raamistiku osas

AI-generated

Tulevikus peavad kõik süsiniku sidumise/kompenseerimise väited põhinema EL ühtsel CO2 eemaldamise sertifitseerimise raamistikul. 

Nõukogu võttis 17.11.23 vastu oma läbirääkimisvolitused läbirääkimisteks Euroopa Parlamendiga ettepaneku üle luua süsinikdioksiidi sidumise esimene ELi tasandi sertifitseerimisraamistik. Selle vabatahtliku raamistiku eesmärk on hõlbustada ja kiirendada kvaliteetsete süsinikdioksiidi eemaldamise tegevuste kasutuselevõttu ELis, mille tulemuseks on ühemõtteline positiivne mõju kliimale, võideldes samal ajal rohepesu vastu.

Ettepanekuga kehtestatakse süsinikdioksiidi sidumise seire, aruandluse ja kontrollimise eeskirjad. Täiendades jõupingutusi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, aitab see kaasa ELi ambitsioonikale eesmärgile saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus, nagu on sätestatud Euroopa kliimaseaduses.

Läbirääkimisvolitustes, milles lepiti kokku COREPERi tasandil, on sätestatud nõukogu seisukoht läbirääkimiste (kolmepoolsete kohtumiste) alustamiseks parlamendiga, et kujundada õigusakti lõplik tekst.

Määruse reguleerimisala
Kavandatav määrus hõlmab erinevat tüüpi süsiniku eemaldamist, sealhulgas süsinikdioksiidi püsivat säilitamist tööstustehnoloogiate abil (nt bioenergia koos süsiniku püüdmise ja säilitamisega (BECCS) ja otsene õhu kogumine koos püüdmise ja säilitamisega (DACCS)), süsinikukasvatust (nt metsade taastamine ja pinnase ja märgalade majandamine) ja süsiniku säilitamine kauakestvates toodetes (nt puidupõhine ehitus).

Nõukogu volitused laiendavad tegevuste ulatust, mida saab uue raamistiku alusel sertifitseerida, et hõlmata lisaks süsiniku sidumisele ka teatud tüüpi süsiniku tootmisega seotud tegevusi, mis vähendavad põllumajandusmuldade heitkoguseid, tingimusel et need üldiselt parandavad. mulla süsiniku tasakaalu.

Määruse reguleerimisalasse ei kuulu tegevused, mis ei too kaasa süsiniku sidumist ega pinnase heitkoguste vähenemist, nagu näiteks metsade raadamise vältimine või kariloomade heitkoguste vähenemine.

Vaata täpsemalt SIIT