Ettepanek "Kestlike toodete ökodisaini määruse" (ESPR) kohta

Pexels

Komisjoni hiljutise kestlike toodete ökodisaini käsitleva ettepaneku eesmärk on kehtestada ELis müüdavate toodetega seoses toimivus- ja teabenõuded, et tagada suurem kestlikkus.

Euroopa Komisjon:
• 31. jaanuaril avas Euroopa Komisjon tõendite esitamise konsultatsiooni, samuti avaliku arutelu, mis puudutab komisjoni esimest tööplaani tulevase uue kestlike toodete ökodisaini määruse (ESPR) kohta. Mõlemad on avatud panustamiseks kuni 25. aprillini 2023. New Product Priorities for Ecodesign for Sustainable Products.
• ESPRi töökava raames on prioriteetsetena välja valitud 12 lõppkasutustoodet ja 7 vahetoodet, sealhulgas kosmeetikatooted, detergendid, värvid-lakid, kemikaalid...
o Tõendite esitamise konsultatsiooniga seoses palub komisjon tagasisidet järgmistel teemadel:
 prioriteetseteks valitud toodete ja horisontaalmeetmete asjakohasus;
 prioriteetide seadmine, millises järjekorras tuleks tooteid uue ESPRi raames käsitleda;
 kõige olulisem(ad) aspekt(id) toote/horisontaalse meetme kohta, mida ESPR raames käsitleda;
 ESPR ettepanekus määratletud tooteaspektide keskkonnamõju parandamise potentsiaal toote/horisontaalse meetme kohta;
 üksikasjalikkuse tase, mille ulatuses ESPR nõuded tuleks kehtestada.
o Komisjoni avaliku arutelu käigus palutakse vastajatel:
 nõustuda või mitte nõustuda tööplaani projektis prioriteetidena esitatud toodete asjakohasusega;
 nõustuda või mitte nõustuda selles, kas määratletud horisontaalmeetmed on prioriteetsed.
 Anda täiendavat teavet konkreetsete toodete, sealhulgas kosmeetikatoodete, puhastusvahendite, kemikaalide jne kohta, samuti väljatöötatavate ja horisontaalsete meetmete kohta.


• Komisjoni tööplaani kavand põhineb Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) – komisjoni teaduse ja teadmiste talituse – tehnilisel uuringul. Teadusuuringute Ühiskeskus määras erinevatele läbivaadatud tooterühmadele hinded. Nt kosmeetikatoodetel hinnati suurt mõju veele, mikroplasti vabanemisele ja bioloogilisele mitmekesisusele. Teadusuuringute Ühiskeskus jõudis ka järeldusele, et kosmeetikatööstust reguleerib kosmeetikatoodete määrus vaid osaliselt.
• Nii tõendite esitamise üleskutse kui ka avalik arutelu on avatud kuni 25. aprillini 2023. ESPRi tööplaani vastuvõtmist oodatakse 2024. aasta I kvartalis. Komisjon kaalub ka sihipärasemat konsultatsiooni korraldamist 2023. aasta teises kvartalis.

ESP-määruse kohta soovitame lugeda täpsemalt nt ReachLaw veebilehelt.