Jätkake nõuetele vastavust: EL uued piirangud tsüklometikoonidele jõustuvad

Pexels

Euroopa Liit avaldas 17.05.4 EL Teatajas määruse (EL) 2024/1328, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XVII lisa. See uus määrus, mis kehtib alates 6. juunist 2024, seab kriitilised piirangud kolme keemilise aine kasutamisele: oktametüültsüklotetrasiloksaan (D4), dekametüültsüklopentasiloksaan (D5) ja dodekametüültsükloheksasiloksaan (D6). Ametivõimud on tuvastanud, et need ained on püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised (PBT) või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad (vPvB) kemikaalid, mis kujutavad endast märkimisväärset keskkonnariski.

Komisjon järeldas, et tarbekaupade ja kutsealaseks kasutamiseks ettenähtud toodete põhjustatud D4, D5 ja D6 heitest tuleneb vastuvõetamatu risk ning et kemikaaliameti kavandatud piirang koos RAC ja SEAC soovitatud üleminekuperioodide ja eranditega on kõige asjakohasem liidu tasandi meede selle riski vähendamiseks.

Üldised piirangud kõigile tarbekaupadele ja kutsealaseks kasutuseks mõeldud toodetele hakkavad kohalduma kahe aasta pärast 06.06.2026. Sellest tähtajast ei tohi turule viia aineid/segusid, mille D4, D5 või D6 sisaldus on 0,1 massiprotsenti või rohkem. Samas kehtivad mõnedele tooteliikidele pikemad üleminekuperioodid ning mõnede tooteliikide puhul on kehtestatud erandid massiprotsentide osas - tutvuge täpsemalt piirangu sõnastusega määruses. 

Näitena uued piirangud kosmeetikas:
Määrus kehtestab ranged piirangud D4, D5 ja D6 kontsentratsioonile (< 0,1%) mitte mahapestavates kosmeetikatoodetes, nagu losjoonid, kreemid ja seerumid, et vähendada nende keskkonnas püsivust. See laiendab määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa 70. kande olemasolevat piirangut, mis varem oli suunatud ainult mahapestavatele toodetele.

Ülemineku periood:
Tootjatel on kolm aastat aega oma tooted ümber kujundada, et need vastaksid uutele standarditele ja saavutaksid täieliku vastavuse 06.06.2027.a.