Komisjon avaldas ettepaneku roheliste väidete direktiivi kohta

Pexels

Täna, 22.03.2023 esitas komisjon ettepaneku ühtsete kriteeriumide kehtestamiseks, et võidelda rohepesu ja eksitavate keskkonnaväidete vastu. Tänase ettepanekuga tagatakse tarbijatele suurem selgus ja kindlustunne, et keskkonnahoidlikena ehk rohelisena reklaamitud tooted on ka tegelikult keskkonnahoidlikud, ning pakutakse täpsemat teavet, et tarbija võiks valida keskkonnasõbralikke tooteid ja teenuseid. Kasu saavad ka ettevõtjad, sest neid, kes pingutavad oma toodete keskkonnakestlikkuse parandamise nimel, on tarbijatel lihtsam leida ja tunnustada ning ettevõtjad saavad oma toodete müüki hoogustada, selle asemel et seista silmitsi ebaausa konkurentsiga. Ettepanek aitab luua võrdsed tingimused, mis tuginevad teabele toodete keskkonnamõju kohta.

Ettepanekuga seoses on mitmed tööstuse katusorganisatsioonid (nt CEFIC ja Cosmetics Europe) asunud kujundama oma seisukohti ja ettepanekuid, et direktiivi ettepaneku edasise käsitlemise käigus kaasa rääkida ning toimivaid lahendusi leida. Käesoleva EK artikli lõpust leiab ka CEFIC lühikokkuvõtte kõnealuse eelnõu sisust. 

Komisjoni 2020. aasta uuringus on osutatud, et 53,3% kontrollitud keskkonnaalastest väidetest ELis leiti olevat ebamäärased, eksitavad või alusetud ning 40% olid põhjendamatud. See, et ettevõtjatele ei ole kehtestatud ühtseid eeskirju vabatahtlike roheväidete kohta, annab võimalusi rohepesuks ja loob ELi turul ebavõrdsed tingimused tõeliselt keskkonnahoidlike ettevõtete kahjuks.

Usaldusväärse, võrreldava ja kontrollitava teabe esitamine tarbijatele

Ettepaneku kohaselt peavad ettevõtjad, kes otsustavad esitada roheväiteid oma toodete või teenuste keskkonnahoidlikkuse kohta, järgima selliste väidete põhjendamiseks ja esitamiseks kehtestatud miinimumnorme.

Ettepanek puudutab väiteid nagu „T-särk on valmistatud ringlussevõetud plastpudelitest“, „süsinikuneutraalne transport“, „ringlussevõetud plast moodustab 30% pakendi materjalist“ või „ookeansõbralik päikesekreem“. Lisaks on ettepaneku eesmärk piirata keskkonnamärgiste, sh nii avalike kui ka eramärgiste, lisandumist. Ettepanek hõlmab kõiki vabatahtlikke väiteid toote, teenuse või kaupleja enda keskkonnamõju, -aspektide või -toime kohta. Välja jäetakse väited, mis on hõlmatud kehtivate ELi eeskirjadega (ELi ökomärgis või mahetoidu logo), sest selliste väidete usaldusväärsus on juba tagatud kehtivate õigusaktidega. Samal põhjusel jäetakse välja nõuded, mis on hõlmatud ELi tulevaste õigusnormidega. 

Enne kui ettevõtjad tohivad roheväiteid tarbijatele esitada, peavad väited olema sõltumatult kontrollitud ja teaduslikult tõendatud. Ettevõtjad peavad teadusliku analüüsi käigus kindlaks tegema oma toote tegelikud keskkonnamõjud ning neid mõjusid võrdlema, et saada neist täielik ja täpne ülevaade.

Üheselt mõistetavad ja ühtlustatud eeskirjad ja märgised

Selleks, et väited oleksid üheselt mõistetavad, kehtestatakse mitu nõuet. Näiteks keelatakse edaspidi selliste väidete ja märgiste kasutamine, milles esitatakse toote üldise keskkonnamõju hinnang (v.a juhul, kui see on lubatud ELi õigusnormidega). Kui tooteid või organisatsioone võrreldakse omavahel, peavad võrdlused põhinema samaväärsel teabel ja andmetel.

Ettepanek hõlmab ka keskkonnamärgiseid. Praegu on kasutusel vähemalt 230 erinevat märgistust ning see tekitab tarbijates segadust ja usaldamatust. Selleks et hoida märgiste juurdetekkimist kontrolli all, ei ole lubatud uusi riiklikke märgisesüsteeme kasutusele võtta, välja arvatud juhul, kui need töötatakse välja ELi tasandil, ning uued eraõiguslikud süsteemid peavad olema keskkonnaalaselt ambitsioonikamad kui olemasolevad ja saama eelneva heakskiidu. Keskkonnamärgiseid käsitlevates üksikasjalikes eeskirjades on kokkuvõtvalt nõutud, et märgise kasutamine peab olema usaldusväärne, läbipaistev, sõltumatult kontrollitud ja korrapäraselt läbi vaadatud.

Järgmised sammud

Pärast seadusandlikku tavamenetlust peavad ettepaneku roheväidete direktiivi kohta heaks kiitma Euroopa Parlament ja nõukogu. 

Taustteave

Tänase ettepanekuga täiendatakse 2022. aasta märtsi ettepanekut tarbijate mõjuvõimu suurendamiseks rohepöörde elluviimisel. Lisaks eksitava reklaami üldisele keelamisele nähakse sellega ette konkreetsete eeskirjade kehtestamine keskkonnaalaste väidete kohta. Tänane ettepanek esitatakse koos ettepanekuga ühiste eeskirjade kohta, millega edendatakse kaupade parandamist, ning mis toetab samuti säästvat tarbimist ja ringmajandust.

Tänane ettepanek toetab komisjoni võetud kohustust, mis on osa Euroopa rohelisest kokkuleppest. See on kolmas ringmajandust puudutav ettepanekute pakett, mis sisaldab ka ettepanekut kehtestada ühised eeskirjad, millega edendatakse kaupade parandamist. Esimene ringmajanduse pakett võeti vastu 2022. aasta märtsis ja teine pakett sama aasta novembris.  Esimene pakett hõlmas kavandatavat kestlike toodete ökodisaini määrust, ELi kestliku ja ringluspõhise tekstiili strateegiat ning ettepanekut tarbijaõiguse direktiivi kohta, milles käsitletakse tarbijate mõjuvõimu suurendamist rohepöördel. Teine pakett sisaldas ettepanekuid pakendite ja pakendijäätmete määruste kohta, teatist biolaguneva, bioressursipõhise ja kompostitava plasti kohta ning kavandatavat ELi süsinikdioksiidi sidumise sertifikaadi määrust. 

Lisateave

Ettepanek: direktiiv roheväidete põhjendamise uute eeskirjade kohta

Küsimused ja vastused: roheväidete põhjendamise uued eeskirjad

Teabeleht

Roheväiteid käsitlev veebileht

 

Ettepanek: direktiiv ühiste eeskirjade kohta, millega edendatakse kaupade parandamist

Pressiteade – Parandamise ja korduskasutamise edendamine

Küsimused ja vastused – Parandamise ja korduskasutamise edendamine

Parandamise ja taaskasutamise edendamine