EKTL esitas sisendi ELi "üks aine, üks hindamine" paketi kohta

Pexels

EKTL saatis täna, 05.03.24 Sotsiaalministeeriumile ja Kliimaministeeriumile oma seisukohad Euroopa Komisjoni poolt avaldatud paketi kohta, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse ühine kemikaalide andmeplatvorm, kehtestatakse õigusnormid tagamaks, et sellel olevad andmed
on leitavad, juurdepääsetavad, koostalitlusvõimelised ja taaskasutatavad, ning luuaksekemikaalide seire- ja väljavaateraamistik (nn üks aine, üks hindamine pakett).

Euroopa keemiatööstus tervitab komisjoni jõupingutusi parandada ja tõhustada kemikaalideohutuse hindamist ELi õigusaktides. Ühine andmeplatvorm on positiivne samm edasi, koondades kogu teabe ja tegevused ühte kohta. Sellega seoses ootab keemiatööstus eelkõige paremat suhtlus- ja koordineerimisvoogu regulatiivsete protsesside ümber, pakkudes samas hädavajalikku prognoositavust.

Samas rõhutame oma pöördumises ka väljakutseid, mis kavandatav määrus endaga kaasa toob, näiteks:

Vajadus tagada platvormis sisalduva konfidentsiaalse teabe kõrge turvalisuse tase.

Vajadus vältida ettevõtete tarbetut koormamist tellitud uuringutest teavitamise kohustuse rakendamisel.

Vajadus vältida andmeloomes olemasolevate protsesside dubleerimist.

Vajadus kaasata sidusrühmad andmevormingute ja kontrollitud sõnavara (terminoloogia) väljatöötamisse.

Vajadus arvestada andmete taaskasutamisel uuringu kontekstiga.

 

Vaadake EKTLi terviklikku pöördumist alljärgnevalt lisatud dokumendist.