EL nõukogu andis ökodisaini ja nullnetotööstuse määrustele oma lõpliku heakskiidu

Pexels

Nõukogu avaldas 27.05.24 alljärgneva pressiteate, milles kinnitab, et võttis vastu ökodisaini määruse, millega kehtestatakse nõuded kestlikele toodetele. Määrusega asendatakse kehtiv ökodisaini direktiiv ja laiendatakse selle kohaldamisala: hõlmatud on ELi turule lastavad igat liiki kaubad, mitte ainult energiatooted. Tegemist on otsustusprotsessi viimase sammuga.

Määrus mõjutab igat liiki tooteid, välja arvatud mõned kategooriad (st autod ning kaitse ja julgeolekuga seotud tooted). Uue määrusega kehtestatakse näiteks järgmised uued nõuded:

  • toodete vastupidavus,
  • korduskasutatavus,
  • täiustatavus ja parandatavus,
  • ringlust pärssivate ainete sisaldust käsitlevad normid;
  • energia- ja ressursitõhusus;
  • ringlussevõetud materjali sisaldus,
  • taastootmine ja ringlussevõtt;
  • süsiniku- ja keskkonnajalajälg;
  • teabe esitamise nõuded, sealhulgas digitaalne tootepass.

Komisjonil on õigus võtta ökodisaini nõuete kehtestamiseks vastu delegeeritud õigusakte, mille täitmiseks on tööstusel aega 18 kuud.

Pärast tänast heakskiitmist nõukogus võeti seadusandlik akt vastu. Kui Euroopa Parlamendi president ja nõukogu eesistuja on määrusele alla kirjutanud, avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas ja see jõustub 20. päeval pärast avaldamist. Seda kohaldatakse alates 24 kuu möödumisest selle jõustumisest.

Vastuvõetud ökodisaini määruse tekst lisatud käesoleva artikli lõppu.

27.05.24 andis nõukogu heakskiidu ka nullnetotööstuse määrusele, mis peaks muutma ELi puhta tehnoloogia tootmise ja keskkonnahoidlike töökohtade koduks.

Selleks et EL saaks puhta tehnoloogia sektoris liidriks, kehtestab nullnetotööstuse määrus võrdlusaluse strateegiliste nullnetotehnoloogiate tootmisvõimsusele, et katta 2030. aastaks vähemalt 40 % ELi iga-aastasest kasutuselevõtuvajadusest. Võrdlusalus annab tootjatele ja investoritele prognoositavust, kindlust ja pikaajalisi signaale ning võimaldab jälgida edusamme. Selleks et toetada süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise projekte ning suurendadaCO2 säilitamiskohtade kättesaadavust Euroopas, seab NZIA eesmärgiks saavutada 2030. aastaks 50 miljonit tonni aastas ELi geoloogilise CO2 säilitamiskohtade sisestusvõimekust.

Lisaks eesmärkide seadmisele parandatakse uue määrusega nullnetotehnoloogiasse investeerimise tingimusilihtsustades ja kiirendades loamenetlusi, vähendades halduskoormust ja hõlbustades turulepääsu. 

Määruses sätestatud meetmetega saab toetada kaenergiamahukaid tööstusharusid, nagu teras, kemikaalid või tsemenditööstus, mis toodavad komponente, mida kasutatakse nendes nullnetotehnoloogiates ja mis investeerivad CO2 heite vähendamisse.

Vaata täpsemalt SIIT