Fluoritud gaaside ja osoonikihti vähendavate ainete otsustav piiramine

Pexels

Nõukogu võttis 29.01.24 vastu kaks määrust fluoritud gaaside (F-gaasid) ja osoonikihti vähendavate ainete järkjärguliseks vähendamiseks. Kuigi kehtivate ELi õigusaktidega on nende gaaside ja ainete kasutamist juba märkimisväärselt piiratud, vähendatakse uute normidega veelgi nende heidet atmosfääri ja aidatakse piirata ülemaailmset temperatuuri tõusu kooskõlas Pariisi kokkuleppega.

Uute normide kohaselt lõpetatakse 2050. aastaks täielikult fluorosüsivesinike (HFCd) tarbimine. Teisalt vähendatakse HFCde tootmist komisjoni poolt HFCde tootmiseks antud tootmisõiguste osas alates 2036. aastast järk-järgult miinimumini (15%). Nii tootmist kui ka tarbimist vähendatakse vastavalt tihedale ajakavale järk-järgult, eraldades vähem kvoote (V ja VII lisa).

Lisaks keelatakse täielikult HFCsid sisaldavate toodete ja seadmete turule laskmine mitme kategooria jaoks, mille puhul on tehnoloogiliselt ja majanduslikult otstarbekas minna üle F-gaaside alternatiividele. See puudutab muu hulgas teatavaid kodumajapidamises kasutatavaid külmikuid, jahuteid, vahtusid ja aerosoole. Samuti on õigusaktis sätestatud F-gaaside kliimaseadmetes, soojuspumpades ja jaotlates kasutamise täielikuks lõpetamiseks konkreetsed tähtajad.

Teise määrusega keelustatakse osoonikihti kahandavate ainete kasutamine peaaegu täielikult, välja arvatud rangelt piiratud erandid. Tekst sisaldab erandit osoonikihti kahandavate ainete kasutamiseks lähteainena muude ainete tootmisel. Komisjonile tehakse ülesandeks korrapäraselt ajakohastada loetelu osoonikihti kahandavatest ainetest, mille lähteainena kasutamine on keelatud. Samuti võimaldab tekst osoonikihti kahandavaid aineid kasutada rangetel tingimustel tootmise abiainetena, laborites ja erivahendite, näiteks sõjavarustuse ja lennukite tuleohutuse tagamiseks.

Vaata Nõukogu pressiteadet ja taustainfot SIIT