Ökodisaini määruse kokkuleppimine on jõudmas viimasesse faasi

AI-generated

Nõukogu ja parlament jõudsid 5.12.23 esialgsele poliitilisele kokkuleppele kavandatava määruse suhtes, millega luuakse raamistik kestlike toodete ökodisaini nõuete kehtestamiseks. Uus määrus asendab kehtiva 2009. aasta direktiivi ja laiendab kehtivate õigusaktide reguleerimisala (seni piirdunud vaid energiamõjuga toodetega), et kehtestada toimivus- ja teabenõuded kõikidele ELi turule viidavatele kaupadele.

Esialgne kokkulepe raamistab määruse reguleerimisala, annab komisjonile volitused vajaduse korral kehtestada müümata jäänud kaupade hävitamise tingimused ning selgitab mitmeid määruse sätteid karistuste ja veebimüügi valdkonnas.

Ökodisaininõuded ja digitaalne tootepass
Ökodisaini määrus oleks kohaldatav peaaegu kõikidele tootekategooriatele (st elektroonika- ja kodumajapidamise seadmed, aknad, laadijad, mänguasjad, kosmeetika, puhastusvahndid jne). Sellega luuakse ühtlustatud raamistik nõuete kehtestamiseks konkreetsetele tooterühmadele, et muuta need mitte ainult energia- ja ressursitõhusaks (nagu see oli kehtivas 2009. aasta direktiivis), vaid ka vastupidavamaks, töökindlamaks, korduvkasutatavamaks, uuendatavamaks, parandatavamaks, ringlussevõetavamaks ja lihtsamini hooldatavaks. Kui uut tüüpi tooted või tehnoloogiad seda nõuavad, saab komisjon delegeeritud õigusaktidega esitada uusi nõudeid.

Määruse eesmärk on ka hõlbustada selliste toodete liikumist ühtsel turul. Uus "Digitaalne tootepass" annab teavet toodete keskkonnasäästlikkuse kohta. See aitab tarbijatel ja ettevõtetel teha toodete ostmisel teadlikke valikuid ning aitab riigiasutustel paremini kontrollida ja jõustada nõudeid. Ettepanekuga kehtestatakse ka sätted läbipaistvuse ja müümata tarbekaupade hävitamise vältimise kohta.

 

Lisaks on avaldatud Euroopa Komisjoni poolt läbiviidud avaliku konsultatsiooni esialgne analüüs, selle kohta, milliseid tooterühmi tuleks ökodisaini määruse raames kõige esimesena reguleerima asuda - kokkuvõte lisatud alljärgnevalt.