Puhastusvahendite tootjate ja ehitustoodete tootjate üle-Euroopalised ühendused kutsuvad üles CLP VIII lisa tähtaega edasi lükkama

Pexels

Erinevad tööstusharud on ühendanud jõud, et juhtida tähelepanu vajadusele lükata edasi CLP määruse alusel kehtestatud uue VIII lisa rakendamise tähtaegu. Kõnealune lisa puudutab uusi nõudeid, mis hakkavad reguleerima mürgistusteabekeskustele harmoneeritud viisil teabe edastamist. 

31. jaanuaril 2019 kohtus Euroopa Komisjoni esindusega tööstuse delegatsioon, mis koosnes järgmistest liitudest: Concawe, SMEUnited, Euromortar, EFCC, AISE. Hetkeseisuga tuleb siiski tõdeda, et Komisjoni soovitus on jätkuvalt valmistuda määruses olevaks tähtajaks ning mitte jääda lootma, et rakendatavusuuringu tulemused tingimata kavandatud ajastust muudavad. Kõnealune uuring on tänaseks valminud ning annab ülevaate kuue erineva suure tööstusharu (s.h õlitööstus, värvitööstus, ehituskeemia, detergendid jne) praktilistest probleemidest kehtestatavate nõuete täitmisel - Komisjon analüüsib hetkel tulemusi ning võtab seejärel seisukoha, kas ja kuidas välja toodud murekohtadele läheneda. 

Alljärgnevalt on liastud mõlema tööstussektori pöördumised Euroopa Komisjoni poole, kus on selgelt välja toodud olulised põhjused, miks rakendamise tähtaeg vajab edasi lükkamist: