Ringsed ehitustooted: nõukogu ja parlament jõudsid esialgsele kokkuleppele

Pexels

Nõukogu ja Euroopa Parlament jõudsid 13.12.23 esialgsele kokkuleppele ehitustoodete määruse suhtes, mis kiirendab rohe- ja digipööret ehitussektoris. Määrusega kehtestatakse ühtlustatud ELi õigusnormid ehitustoodete kohta ja kõrvaldatakse tõkked nende vabale liikumisele turul, vähendatakse halduskoormust (digitaalsete lahenduste abil) ja tagatakse, et need tooted on kooskõlas ringmajanduse põhimõtete ja uute ehitustehnoloogiatega.

Vaata Nõukogu pressiteadet ja taustainfot SIIT

Esialgses kokkuleppes võetakse arvesse tehnoloogia arengut, nähakse ette ehitustoodete digitaalse tootepassi loomine ja sätestatakse õigus kehtestada tulevased menetlused ehitustoodete keskkonnahoidlike riigihangete jaoks.

Standardimismenetluse kitsaskohtadega tegelemine

Standardimismenetlusega seoses leppisid kaasseadusandjad kokku rakendusaktide säilitamises. Uued standardid on õiguslikult kohustuslikud. Selleks et tegeleda pikaajaliste viivitustega standardimisprotsessis ja suurendada komisjoni võimalusi probleemi korral tegutseda, leppisid nõukogu ja parlament kokku varulahenduses, mille puhul saab komisjon teatavatel tingimustel ühtlustatud tehnilised kirjeldused rakendusaktidega ise vastu võtta.

Digitaalne tootepass

Esialgse kokkuleppega nähakse ette ehitustoodete digitaalse passi süsteemi loomine, mis sarnaneb ökodisaini määruses kavandatud süsteemiga. Komisjonile antakse õigus määrata delegeeritud õigusaktidega kindlaks kõnealuse tootepassi süsteemi funktsioonid ja nõuded.

Riigihangete muutmine keskkonnasõbralikumaks

Kompromissteksti kohaselt antakse komisjonile õigus kehtestada delegeeritud õigusaktidega kohustuslikud keskkonnakestlikkuse miinimumnõuded ehitustoodete riigihangete jaoks, et stimuleerida keskkonnakestlike toodete pakkumist ja nõudlust nende järele. Neid norme võib kohaldada iga ehitustooteid sisaldava lepingu suhtes, sealhulgas ehitustööde lepingute suhtes, kui liikmesriigid soovivad kehtestada nende toodete suhtes keskkonnanõuded.

Üleminek uuele määrusele

Esialgse kokkuleppe kohaselt kestaks üleminek vanalt õigusraamistikult uuele 15 aastat alates uue määruse jõustumise kuupäevast (kuni aastani 2039). See jätab piisavalt aega korrakohaseks üleminekuks ja ühtlustatud tehniliste kirjelduste nõuetekohaseks üleviimiseks vanast õigusraamistikust uude ning ühtluse puudumise riski minimeerimiseks mis tahes tooterühma või -pere puhul.

Määruse artikleid, mis on seotud standardite väljatöötamisega, kohaldatakse jõustumise kuupäevast. Kõiki teisi artikleid, välja arvatud karistusi käsitlev artikkel 90, hakatakse kohaldama 12 kuu möödumisel jõustumise kuupäevast. Artiklit 90 hakatakse kohaldama 24 kuu möödumisel jõustumise kuupäevast.

Edasised sammud

Nüüd peavad mõlemad institutsioonid saavutatud esialgse kokkuleppe heaks kiitma ja ametlikult vastu võtma.