Tootjavastutuse süsteemi loomine asulareovee direktiivi raames sai sisuliselt rohelise tule: kosmeetikatööstus pettunud

Pexels

Reedel, 01.03.24 kinnitati COREPERis (liikmesriikide alaliste esindajate komitees) asulareovee puhastamise direktiivi 29.01 triloogil saavutatud esialgne kokkulepe Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel. Enne uuendatud direktiivi jõustumist peavad selle veel lõplikult kinnitama Euroopa Liidu Nõukogu ning Euroopa Parlament (aga see on pigem juba formaalsus ja olulisi sisulisi muudatusi pole enam oodata). Uuendatud direktiiv jõustub eelduslikult mais-juunis (võimalik et ka hiljem).

Läbirääkimiste tulemusel on saavutatud mitmeid leevendusi võrreldes algselt välja tulnud Komisjoni ettepanekuga (nt lämmastikuärastuse külmaerand, nõuete saavutamise tähtajad, energia sisse ostmise võimalus energianeutraalsuse eesmärgi täitmisel, neljanda astme puhasti nõue alates 150 000 ie). Uuendatud direktiivi täistekst veel avalikult kättesaadav ei ole (ka tõlkeid veel ei ole), ent Kliimaministeerium koondas ja jagas huvigruppidega üldistatult kõige suuremaid ette nähtud muudatusi (tegemist on lihtsustatud mitteametliku kokkuvõttega - vt manus artikli lõpus).

EKTL tunnustab Kliimaministeeriumi, kes UWWTD läbirääkimistel on hästi seisnud õiglasema kokkuleppe saavutamise eest, kuid kosmeetikatööstuse vaatest tuleb tõdeda, et EPR süsteemi osas ei õnnestunud kahjuks sektori-põhist lähenemist aine-põhiseks lähenemiseks muuta. 

Kokkulepitud uued reeglid toovad esimest korda veesektoris kasutusele laiendatud tootjavastutuse (EPR) süsteemi. Direktiivi läbivaatamise kokkuleppega nähakse ette EPR süsteem ainult kahele sektorile, farmaatsiale ja kosmeetikale, mis peavad rahaliselt panustama reoveekäitiste ümberehitamiseks kvaternaarseks puhastuseks.

Kosmeetikatööstus väljendab jätkuvalt oma nördimust selle üle, et EPR süsteemi kaasatakse ainult kaks sektorit ning seejuures on kosmeetikatööstus välja valitud arusaamatu ja põhjendamata metodoloogia ning vildakate järelduste tulemusena. Kosmeetikatööstus on algusest peale välja pakkunud ausa, läbipaistva ja õiglase lähenemise, mis põhineks konkreetse mikrosaasteainete nimekirja kehtestamisel ning kaasaks EPR süsteemi kõik sektorid, kes neid mikrosaasteaineid veekeskkonda juhivad. 

Kosmeetikatööstus Cosmetics Europe eestvedamisel jätkab selle teemaga tegelemist, et tagada õiglane ja tõhus süsteem veereostuse vastu võitlemiseks.

Dokumendid