Biomassi põletustuhkade uuringut tutvustav seminar

Pexels

Keskkonnaministeerium kutsub huvigruppe 1. veebruaril kell 14.30 toimuvale seminarile, kus Tallinna Tehnikaülikool tutvustab biomassi põletustuhkades sisalduvate dioksiinide ja furaanide uuringu tulemusi.

Üritus toimub nii virtuaalselt Teams keskkonnas kui ka Keskkonnaministeeriumis kohapeal aadressil Paldiski mnt 96.

Kohapealseks osalemiseks palutakse eelnevalt registreeruda 25. jaanuari õhtuks sellel vormil.

Taustaks

Keskkonnaministeerium tellis 2022. aastal uuringu, et analüüsida dioksiinide ja furaanide sisaldust Eesti biomassi põletustuhkades.

Uuringu eesmärk oli tuvastada biomassi põletamisel tekkivates põhjatuhkades ja püüdeseadmetes püütavates lendtuhkades sisalduvate dibenso-p-dioksiinide (PCDDd), polüklooritud dibensofuraanide PCDFid) ja dioksiinitaoliste polüklooritud bifenüülide (dt-PCBd) sisaldus Eestis ja hinnata, kas tehnoloogiliste lahendustega on võimalik nende ainete sisaldust tuhas vähendada.

PCDDd, PCDFid ja dt-PCBd on püsivad orgaanilised saasteained, millele kohaldub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/1021 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta. Püsivaid orgaanilisi saasteaineid sisaldavatele jäätmetele (POS-jäätmed) kehtivad käitlemise piirangud. Uuringus käsitletud ained on ühtlasi ka sellised ained, mille määruse (EL) 2019/1021 IV lisa piirnormi ületamisel liigitatakse aineid sisaldavad jäätmed ohtlikeks jäätmeteks. Uuringu käigus selgitati, kas biomassi põletustuhad võivad olla POS-jäätmed, mida ei tohi ringlusse võtta (keskkonda viia nt väetistena). Sealhulgas selgitati, kas piirnormid ületavad määruse (EL) 2019/1021 IV lisa piirnorme selliselt, et tuhad liigitataks seetõttu ohtlikeks jäätmeteks. Uuringu käigus vaadati üle ka mõned kodumajapidamisahjude tuhkade ja korstnapühkimistahmade proovid.

Valminud uuring on leitav Keskkonnaministeeriumi veebilehelt: Biomassi tuhkades sisalduvate dioksiinide ja furaanide uuring (2022)