Meie teemad

Eesti Keemiatööstuse Liidu (EKTL) peamisteks tegevussuundadeks on oma liikmete huvide esindamine valitsusasutustes, osalemine seadusloomes, välissuhete edendamine, teabevahetus, koostöö organiseerimine teiste riikide analoogsetete liitude ja kaubandus-tööstuskodadega, koostööpartnerite otsimine, ühistegevus ja koolituse läbiviimine.

Eesti Keemiatööstuse Liit on keemiatööstuse ettevõtetele kemikaaliohutuse- ja keskkonnakaitsealase eriteabe edastajaks. Olgu siin lisaks ära märgitud ka keemiatööstuse ettevõtete taustateave, koostöösoovid ja ka investeerimissoovitused. Seoses REACH rakendamisega Euroopa keemiatööstuses on EKTL vastavasisulise teabe ja juhendmaterjalide edastaja ning koolituste ja töötubade korraldaja.

Kemikaaliohutus

Kemikaaliohutus on Eesti Keemiatööstuse Liidu vaieldamatu prioriteet. Keemilised ained mängivad kõikvõimalike toodete tootmisel ja turustamisel olulist rolli – elu nendeta pole võimalik. Sama loomulikuna kaasnevad mõningate kemikaalidega olemuslikud ohud, mida on tarvis tuvastada ja mõista, et kasutamise käigus kõiki võimalikke riske vältida või vähendada.

Euroopa Liidus inimtervise ja keskkonna kaitseks kehtestatud kemikaaliõigusaktid on ühed maailma rangeimad. Ettevõtetel lasub kohustus tõendada, et nende poolt toodetavaid või imporditavaid kemikaale on ohutu kasutada. Ettevõtted peavad kõnealused kemikaalid, nii ohtlikud kui ohutud, Euroopa Kemikaaliametis registreerima, esitades selleks kogu olemasoleva ohtlike omaduste ja ohutu kasutamise teabe.

Ühe keerukaima valdkonna õigusraamistiku nõuete täitmine nõuab ettevõtetelt suurt pädevust ja pühendumist ning siinkohal püüab EKTL oma liikmetele igati abiks olla vahendades sektori uudiseid, nõuandeid, koolitusi ja abiteavet. Samuti on meil eesmärk olla usaldusväärseks ja professionaalseks partneriks vastavatele pädevatele asutustele aitamaks kemikaaliohutusvaldkonna kõrgeid standardeid üheselt mõista, juurutada ja edasi arendada.

Vaata täpsemalt

Majandus ja konkurentsivõime

Tööstuse rolli ühiskonnas peab kaasajastama ja suurendama. See on ainus viis kestliku majanduskasvu tagamiseks, kvaliteetsete töökohtade loomiseks ja sotsiaalsete probleemide lahendamiseks. Keemiatööstus on ülemaailmses konkurentsis tegutsev energia-, teadmiste- ja ressursimahukas tööstusharu, mis vajab stabiilseks arenguks usaldusväärset poliit-majanduslikku keskkonda. Edu saavutamiseks tuleb tööstuspoliitikasse integreerida järgmised võtmevaldkonnad:

  • Koordineeritud, konkurentsivõimeline energiapoliitika
  • Vastutustundlik kliimapoliitika
  • Innovatsioonipoliitika
  • Regulatiivne stabiilsus ja sidusus
  • Avatud turud
  • Juurdepääs toorainele
  • Toimetulek inimeste mobiilsuse ja vajalike kompetentsidega
  • Esmaklassiline logistika

Vaata täpsemalt

Tööohutus ja tervishoid

Tööohutus on keemiatööstuses äärmiselt oluline ja prioriteetne valdkond, mille edendamine on igapäevase töö osa. Lisaks on tööohutus EL tasandil väga rangelt reglementeeritud tagamaks töötajate kõrgetasemeline kaitse kõikvõimalike tööalaste ohtude eest. Seda illustreerib ilmekalt tõik, et peaasjalikult sätestab antud temaatikat käsitlev seadusandlus tööandja ainsa õigusena kehtestada olemasolevast veel tõhusamaid kaitsemeetmeid ning kõik ülejäänud sätted puudutavad kohustusi. 

Need kohustused ajas pidevalt muutuvad ja täiustuvad - Liiduna püüame siinkohal olla uute meetmete väljatöötamisel usaldusväärseks partneriks Eesti pädevatele asutustele ning juurutamisel ja info vahendamisel abiks oma liikmes-ettevõtetele.

Vaata täpsemalt

Keskkonnakaitse

Igasugune tegevus ja tootmine avaldab keskkonnale teatavat mõju. Keemiatööstus mängib selles osas mitmesugust rolli - ühest küljest võib tegu olla üpriski energia- ja ressursimahuka tööstusharuga, kuid teisest küljest pakub just keemiatööstuse innovatsioon ja areng üliolulisi lahendusi tänapäeva keskkonnaprobleemidele. Ühiskonna suurenevad ootused ja üha kasvav keskkonnateadlikkus aga samuti tööstuse püüd hea maine ja usaldusväärsuse poole, tagavad pideva liikumise kõrgemate keskkonnastandardite suunas. 

Eestis tegeleb riiklikul tasemel keskkonnaküsimuste koordineerimise ja juhtimisega Keskkonnaministeerium koos oma haldusalas tegutsevate valitsusasutustega. Samuti tegutseb keskkonnakaitsevaldkonnas mitmeid valitsusväliseid organisatsioone. EKTL teeb keskkonnapoliitika ja -õigusruumi kujundamisel nimetatud organisatsioonidega konstruktiivset koostööd. 

Vaata täpsemalt

Teadus, haridus, karjäär

Maailm üha enam globaliseerub ning sellega kaasneb järk-järguline üleminek üleilmsesse teadmistepõhisesse ühiskonda, kus innovatsioon ja teadusuuringud kui majanduskasvu ja konkurentsivõimelisuse peamised tegurid kaaluvad üles tööjõu ja käsitsi tehtava töö. Tööstuses saavutame kasvava lisandväärtuse ainult teadmiste ja tehnoloogia targema kasutamise kaudu, mis sõltub otseselt meie TA võimekusest ning järelikult ka TA investeeringute mahust. Samuti nõuab edu tulemuslikku koostööd ülikoolide ja ettevõtete vahel ning jätkusuutlikku hariduspoliitikat, mis tagab kvalifitseeritud kõrgetasemelise tööjõu. 

Nende keeruliste valdkondadega tegelemiseks kuuluvad EKTLi liikmeskonda Eesti tähtsaimate ülikoolide vastavad allasutused Tartu Ülikooli Katsekoda, Tallina Tehnikaülikooli Energiatehnoloogia instituut ja Põlevkivi kompetentsikeskus. Lisaks on Liit kutse andjaks keemiatööstuse sektoris.   

Vaata täpsemalt

Kosmeetikatööstus

Kosmeetikat samastatakse tihti iluga. Tegelikult on kosmeetika mõiste palju laiem – alustades lihtsatest hügieenitootetest nagu seep ja hambapasta kuni eksklusiivsete luksuskaupadeni nagu dekoratiivkosmeetika ja parfüümid. Kõik need tooted on EL tasandil reguleeritud eesmärgiga tagada tarbijate ohutus, kuid samas ka kindlustada toimiv ühtne turg.

Sõltumata kogusest, tootmisprotsessist, koostisainete päritolust, toote müügikanalitest jne, peavad KÕIK EL-i turule lastavad kosmeetikatooted olema ohutud. Samad nõuded kehtivad nii ühemeheettevõtetele kui ka suurtele rahvusvahelistele kontsernidele.

Kosmeetikatooted valmis kujul jäävad küll tavapärase kemikaaliõiguse kohaldamisalast välja, kuid koostisainete osas tuleb ikkagi kemikaaliregulatsiooni järgida. Lisaks on kosmeetikatööstus tihedalt seotud mitmete kemikaali- ja keskkonnavaldkonna teemade ja nõuetega, mistõttu see sektor on loomulik osa EKTL-i liikmeskonnast.

EKTL suhtleb aktiivselt kosmeetika sidusrühmadega nii Eestis (Terviseamet; Tarbijakaitseamet; BEF) kui ka EL-is (Cosmetics Europe). See koostöö võimaldab tõhusat teabevahetust ja tagab ELi nõuete sujuva rakendamise valdkonnas.

Vaata täpsemalt

Kemikaalide vedu

Ohutu, tõhus ja jätkusuutlik logistika on keemiatööstuse arengu osas võtmetähtsusega. 

Veoohutuse tagamine ja oma toodete käitlemine tervist, keskkonda ja vara arvestades ning täielikus kooskõlas määrustega, on kriitilised aspektid keemiatööstuse kuvandi ja maine kujundamisel. 

Keemiatööstus püüdleb tipptaseme saavutamise poole tarneahela tööoperatsioonides, eesmärgiga saavutada suurem tõhusus, kasutada paremini olemasolevaid ressursse ja vähendada mõju keskkonnale.

Vaata täpsemalt