Echa lisas REACHi kandidaatide nimekirja üheksa väga ohtlikku ainet

Pexels

Viimase värskendusega on nimekirjas olevate ainete koguarv 233. Jaanuaris lisandusid kemikaalid, mida kasutatakse tintides ja toonerites, plastifikaatorites, tselluloosi- ja paberitoodete tootmises, värvides ja pinnakatetes või kaetud toodetes ning leegiaeglustajates.

Nende ainete lisamine loetellu saadab nad teele autoriseerimisnimekirja – XIV lisa – lisamise suunas, mis kohustab ettevõtteid taotlema luba ainete kasutamise jätkamiseks pärast sulgemiskuupäeva.

Kemikaalid, nende lisamise põhjused ja kasutusnäited on järgmised:

  • 1,1'-[etaan-1,2-diüülbisoksü]bis[2,4,6-tribromobenseen] – väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB). Aine ei ole REACH-määruse alusel registreeritud, kuid väga ohtlikuks aineks tunnistamist võib vaadelda meetmena, mis aitab vältida edaspidist kahetsusväärset asendamist;
  • 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropülideedifenool – kantserogeenne. Kasutatakse reaktiivse leegiaeglustajana ja lisatava leegiaeglustina polümeervaikude valmistamisel, epoksükattega trükkplaatides, trükkplaatides, paberis ja tekstiilis;
  • 4,4'-sulfonüüldifenool (bisfenool S) – reproduktiivtoksiline. See on endokriinsüsteemi kahjustav kemikaal (EDC) inimestele ja keskkonnale. Kasutatakse tselluloosi, paberi ja pabertoodete, tekstiili, naha või karusnaha ning kemikaalide tootmisel;
  • baariumdiboortetraoksiid – reproduktiivtoksiline. Leidub värvides ja pinnakattematerjalides;
  • bis(2-etüülheksüül)tetrabromoftalaat, mis hõlmab mis tahes üksikuid isomeere ja/või nende kombinatsioone – vPvB. Kemikaale kasutatakse leegiaeglustajana, elastse polüvinüülkloriidi plastifikaatorina ning juhtmete ja kaablite isolatsioonis, kiledes, vaipade aluspinnas, kaetud kangastes, seinakatetes ja liimides;
  • isobutüül-4-hüdroksübensoaat – inimeste tervist mõjutav EDC. Kasutatakse kemikaalide valmistamisel ning pinnakatetes, täiteainetes, pahtlites, krohvides, voolimissavis ning trükivärvides ja toonerites;
  • melamiin – samaväärne probleemsuse tase, millel on tõenäoliselt tõsine mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Ainet leidub polümeerides ja vaikudes, pinnakattematerjalides, liimides ja hermeetikutes, nahatöötlustoodetes ja laborikemikaalides;
  • perfluorheptaanhape ja selle soolad – reproduktiivtoksiline; püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT); vPvB; ja samaväärne probleemsuse tase, millel on tõenäoline tõsine mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Kemikaal ei ole REACH-määruse alusel registreeritud; ja
  • 2,2,3,3,5,5,6,6-oktafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropaan-2-üül)morfoliini ja 2,2 reaktsioonimass, 3,3,5,5,6,6-oktafluoro-4-(heptafluoropropüül)morfoliin – vPvB. Laiaulatuslik kasutus, kuid täpsemad kasutusalad pole hetkel teada. 

Autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelu