Eesti seisukohad ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitleva määruse muutmise eelnõu kohta

Pexels

Riigikogu dokumendiregistris avaldati 11. mail 2023 Eesti riigi seisukohad CLP määruse muutmise eelnõu kohta. CLP-määruse läbivaatamisest teatati kestlikkust toetavas kemikaalistrateegias, mis võeti vastu 14. oktoobril 2020. Selle sihipärase läbivaatamise kaudu soovitakse parandada kemikaalide ohutut kasutamist ELis ja lihtsustada kehtivaid CLP-määruse eeskirju. Algatuse eesmärgid on tihedalt seotud teiste Euroopa rohelise kokkuleppe ja kestlikkust toetava kemikaalistrateegia eesmärkidega, mis on eelkõige kliimaneutraalsus, ringmajandus, elurikkuse kaitse ning ELi tööstuse rohe- ja digipööre. Samuti aitavad need eesmärgid kaasa ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamisele.

Lühidalt on Eesti seisukohad ja nende põhjendused alljärgnevad:

  • Eesti toetab ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitleva määruse ajakohastamist, sealhulgas klassifitseerimisreeglite täpsustamist ja uute prioriteetsete ohuklasside määratlemist (loetellu lisatakse uued ohuklassid endokriinfunktsiooni kahjustava; püsiva, bioakumuleeruva ja toksilise; väga püsiva ja väga bioakumuleeruva; püsiva, liikuva ja toksilise; väga püsiva ja väga liikuva toimega ainete klassifitseerimiseks), et tagada ohtlike kemikaalide parem tuvastamine ja klassifitseerimine. Samuti toetame eelnõus kavandatud muudatusi, millega sätestatakse selgemalt ühtse klassifikatsiooni ja märgistuse menetluse osapoolte kohustused.
  • Toetame ohtlike ainete märgistusnõuete täpsustamist, sealhulgas minimaalsete vorminõuete sätestamist loetavuse tagamiseks. Samas leiame, et peamiselt tööstuslikult kasutatavate suurte pakendite puhul peaks jääma võimalus kasutada märgistusel minimaalselt 12 pt tähesuurust, kui see tagab loetavuse. Peame põhjendatuks eelnõus ette nähtud erandeid väikestele pakenditele, sealhulgas võimalust vähendada pakendil olevaid märgistuselemente. Toetame volditava märgistuse kasutusvõimaluste laiendamist kõigile pakenditele.
  • Toetame digimärgistuse võimalust täiendavalt pakendil olevale märgistusele ning peame põhjendatuks digimärgistusele sätestatud nõudeid, et see oleks lihtsasti leitav ja juurdepääsetav. Leiame, et üksnes digimärgistusel lubatud märgistuselemendid ei tohiks minna kaugemale eelnõus ette nähtud lisateabest ja digimärgistus ei tohiks täielikult asendada pakendi kohustuslikke märgistuselemente, mis sisaldavad olulist ohutusalast teavet. Erandina võib lubada märgistuselementide üksnes digimärgistusel esitamist juhul, kui see on reguleeritud täiendavate valdkondlike õigusaktidega ja aineid müüakse ettevõtjatele, kes ei ole lõpptarbijad.
  • Toetame eelnõuga kaugmüügile sätestatavaid nõudeid, sealhulgas kohustust tuua kaugmüügi pakkumistes selgelt välja pakendi märgistuse kohustuslik teave ning pakendamise ja märgistamise nõuete täitmise eest vastutuse panemist ELis asutatud tarnijale. Samuti toetame mürgistusteabekeskustele esitatava teabe vormi- ja sisunõuete ajakohastamist ning teavitamiskohustuse laiendamist edasimüüjatele.

Taustainfo ja seisukohtade pikemad selgitused ning tervikteksti leiab SIIT.