EKTL arvamus põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuete eelnõu kohta

AI-generated

EKTL edastas 6.12.23 Siseministeeriumile arvamuse määruse eelnõu kohta, mis käsitleb põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõudeid. Lisaks saatsime oma seisukohad ka MKM-ile, kellel on volitused eelnõu kooskõlastada või mitte kooskõlastada, samuti informeerisime teisi tööstuse ja kaubanduse erialaliite kavandatavatest muudatustest. 

Eelnõu puudutab kõiki (st eraisikust jaekaubanduse ja tööstusliku tootmiseni) ja kõike (st kõiki CLP-määruse mõistes ohtlikke aineid ja segusid sõltumata kogusest). 

Määruses kasutatud "ohtliku aine" definitsioon on segane ning pole aru saada, kus on soovitud reguleerida eelkõige ohtlike kaupade veo regulatsioonist (nt ADR) tulenevaid ohuklasse ja kus või kas üldse on soovitud reguleerida kõiki CLP alusel ohtlikuks klassifitseeritud kemikaale. Olemasolevat sõnastust arvesse võttes on aga eelnõusse kirja saanud, et näiteks mistahes CLP märgistusega ainet või segu tuleb hoida igasugusest põlevmaterjalist vähemalt 6 meetri kaugusel (k.a nt silmi ärritavat nõudepesuvahendit).

Üldine problem on ka see, et puuduvad igasugused piirkogused ja kitsendused. St et näiteks 50 ml pakendis olevat tuleohtlikku esinfitseerimisvahendit koheldakse võrdselt 200 liitrise vaadiga. Kuivõrd eraisikutele samuti erisused puuduvad, siis teevad eelnõu sätted sisuliselt võimatuks teatud ohtlike kemikaalide (nt tuleohtlike) kodus hoidmise, sest inimeste eluasemed ei vasta seatavatele tingimustele. 

Tööstuse seisukohast on kõige olulisemad muudatused seotud ohtlike ainete ühtesobivustabeli olulise muutmisega - paljud ohuklassid, mida hetkel võib koos ladustada tuleb eelnõu kohaselt edaspidi eraldada (nt tuleohtlikud vedelikud söövitavatest ja mürgistest kemikaalidest). Näiteid on veel palju.

Lisaks on väga oluline muudatus see, et "eraldamine" saab olema täpselt defineeritud: "eraldamine" tähendab eraldi ruumis hoidmist; "eraldi hoidmine" tähendab vähemalt 3 meetrise vahe tagamist ning "isoeerimine" tähendab eraldi hoones või välises tulekindlas kapis hoidmist. 

Tööstusele on suureks mureks ka see, et vaatamata ulatuslikele ja olulistele muudatustele, ei ole eelnõu seletuskirja kohaselt peetud vajalikuks muudatuste mõju selle subjektidele mitte mingil määral uurida.

Juhime pöördumises oma muredele tähelepanu ja palume võimalust enne eelnõu edasist menetlemist osapooltega kohtuda ja oma seisukohti selgitada ja põhjendada.  

Vaata eelnõu ja pöördumise tervikteksti alljärgnevalt.