EKTL kohtus Keskkonnaministeeriumi esindajatega arutamaks rohelise kokkuleppe teemasid

Pexels

Keskkonnaministeerium kutsus EKTLi tegevteenistuse kohtumisele, et arutada vabas õhkkonnas 2023.a olulisemate plaanide, ootuste ja töiste väljakutsete teemadel. Kohtumisel osalesid KeM mitmete osakondade eksperdid eesotsas Kaupo Heinmaaga ning arutelu puudutas laia ringi keemiatööstusele olulisi valdkondi, mis ühel või teisel moel on otseselt või kaudselt seotud Euroopa Liidu rohelise kokkuleppe ning null-saaste eesmärkidega. 

Muu hulgas tuli juttu järgnevast: 

Ringmajandus ja jäätmed

 1. Ringmajandus – valge raamat, tegevuskava ja teekaardid
 2. Jäätmed – riigi jäätmekava, jäätmevaldkonna reform (Maailmapanga soovituste põhjal), projektid (Packdepo, digitaliseerimine)
 3. EL algatused (nt kestliku tootepoliitika algatused, pakendimääruse ettepanek, autoromude direktiivi ettepanek, jäätmete raamdirektiivi ettepanek)  ja ringmajanduse SF toetusmeetmete ettevalmistamine
 4. Keskkonnajalajälje mõõtmise metoodika väljatöötamine
 5. Keskkonnahoidlike riigihangete edendamine (uued valdkonnad – nt maanteesõidukid, teevalgustus, foorid)
 6. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise seaduse muutmine (peam. ekspertide nõuded, menetluste tähtajad)
 7. Keskkonnatasude kontseptsiooni ülevaatamine

Kemikaalide valdkond

 1. Eesti kemikaalivaldkonna korralduse analüüs (valmib märtsi lõpus)
   1. Analüüsi tutvustus aprillis
   2. Edasised sammud vastavalt analüüsis toodud ettepanekutele
 2. EL SF21+ ringmajandust toetava ohutu materjaliringluse meetme kujundamine
   1. Keemiatööstuse Liiduga konsulteerimine meetmedisaini protsessis
   2. Eesmärk pakkuda toetust erinevate EL Kemikaalistrateegia ja muude EL algatustega seotud väljakutsetele

 

Lisaks nimetatud teemadele keskenduti ka kemikaalivaldkonna ja kestliku arengu ekspertide koolitusvajadusele ning lepiti kokku koostöö tihendamine selle eesmärgi saavutamisele kaasa aitava riikliku toetusmeetme väljatöötamise raames.