EL institutsioonid jõudsid pakendi ja pakendijäätmete määruse osas esialgsele kokkuleppele

Pexels

04.03.24 jõudsid nõukogu eesistujariik ja Euroopa Parlamendi esindajad esialgsele poliitilisele kokkuleppele pakendeid ja pakendijäätmeid käsitleva määruse (PPWR) ettepaneku suhtes. Eesmärk on võidelda ELis tekkivate pakendijäätmete hulga suurenemise vastu, ühtlustades samal ajal pakendite siseturgu ja edendades ringmajandust.

Esialgse kokkuleppe tekstis säilitatakse enamik komisjoni poolt väljapakutud kestlikkusnõudeid kõigi turule lastud pakendite puhul ja komisjoni kavandatud peamised sihtmäärad. Lisaks karmistatakse nõudeid pakendites sisalduvate ainete kohta, kehtestades piirangu selliste toiduga kokkupuutuvate pakendite turule laskmisele, mis sisaldavad per- ja polüfluoritud alküülühendeid (PFASid) üle teatavate piirmäärade.

Esialgses kokkuleppes säilitatakse komisjoni pakutud 2030. ja 2040. aasta peamised sihtmäärad ringlussevõetud materjali miinimumsisalduse kohta plastpakendites.  Uued normid vähendaksid tarbetuid pakendeid, kehtestades rühmapakendite, veopakendite ja e-kaubanduse pakendite puhul maksimaalseks tühja ruumi suhtarvuks 50% ning nõudes tootjatelt ja importijatelt pakendite massi ja mahu minimeerimist, välja arvatud kaitstud pakendidisaini puhul.

Tekstis kehtestatakse uued siduvad korduskasutuse sihtmäärad 2030. aastaks ja soovituslikud sihtmäärad 2040. aastaks. Sihtmäärad varieeruvad, sõltuvalt ettevõtjate kasutatavatest pakenditest: alkohoolsed ja alkoholivabad joogid (v.a veinid ja aromatiseeritud veinid, piim ja muud kiiresti riknevad joogid), veo- ja müügipakendid (v.a ohtlike kaupade või suuremahuliste seadmete pakendid ja toiduga otse kokkupuutuvad painduvad pakendid) ning rühmapakendid.

Esialgne kokkulepe esitatakse nüüd kinnitamiseks liikmesriikide esindajatele nõukogus (COREPER) ja Euroopa Parlamendi keskkonnakomisjonile. Heakskiidu andmise korral peavad mõlemad institutsioonid teksti pärast õiguskeelelist viimistlemist ametlikult vastu võtma, enne kui selle saab avaldada Euroopa Liidu Teatajas ja see jõustub. Määrust hakatakse kohaldama 18 kuud pärast selle jõustumist.

Vaata täpsemalt SIIT