Kemikaalide ohutu käitlemise kohta valmis mahukas juhend

Pexels

Päästeamet koostas koostöös teiste ametkondadega mahuka juhendi kemikaalide ohutu käitlemise kohta. 

Juhendi tutvustamiseks toimub 11. oktoobril ka infopäev.

Kemikaaliseaduses on sätestatud, et kemikaali tuleb käidelda inimese elule ja tervisele ning asjale ja keskkonnale ohutult. See sõnastus on üldine ega võimalda käitlejatel mõista, millised on käitumisjuhised ja neile pandud kohustused, ning teiselt poolt järelevalveasutustel viidata üheselt mõistetavale õigusnormile.

Juhendis on käsitletud õigusruumist tulenevaid nõudeid, üldisi põhimõtteid ning hea tava soovitusi, mis kehtivad ohtlike kemikaalide käitlemisele ja hoiukohtadele. Lisaks leiab juhendi lõpust ka küsimustiku, mis on abiks kemikaaliohutuse korralduse hindamiseks.

Juhendi koostamise peamised eesmärgid olid, et nõuded saaksid selgemalt ja täpsemalt kirja, et käitlejad mõistaksid, millised on neile pandud kohustused ning ühtlustada ka ametkondade arusaama nõuetest.

Juhendi sihtrühmaks on kõik, kes käitlevad olenemata kogusest ohtlikke kemikaale. Juhendi koostas Päästeamet koostöös Tööinspektsiooni, Keskkonnaameti, Terviseameti, Maksu- ja Tolliameti ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga.

Juhendi sihtrühmaks on kõik, kes käitlevad olenemata kogusest ohtlikke kemikaale. Juhendi koostas Päästeamet koostöös Tööinspektsiooni, Keskkonnaameti, Terviseameti, Maksu- ja Tolliameti ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga.

Juhendi tutvustamiseks toimub infopäev 11. oktoobril Rapla riigimaja (Tallinna mnt 14, Rapla) suures saalis. Lisainfot infopäeva kohta leiab siit.

Juhendiga saab tutvuda siin: https://www.rescue.ee/et/kemikaalide-kaeitlemine-ja-hoiukohad.