Lõhkeainete lähteainete teabepäeva kokkuvõte ja ettekanded

Lõhkeainete lähteainete teabepäev

4. aprillil 2018 korraldas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) koostöös Terviseameti ja Kaitsepolitseiametiga lõhkeainete lähteainete teabepäeva jae- ja hulgikauplejatele. Eesmärgiks oli tutvustada ja meelde tuletada põhimõtteid, millega kemikaalide käitlejad peavad oma igapäevases tegevuses arvestama.

Kuidas kemikaale märgistada?
Infopäeval käsitleti CLP määrusest tulenevaid kemikaalide klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise nõudeid. Peamised nõuded tulenevad CLP ja Reachi määrustest, mille kohaselt kemikaalide märgistamise eesmärk on ohtlike ainete ja segude määratlemine ning nende turvaline tarnimine, kasutamine ja kõrvaldamine.
Peamised märgistuselemendid, mida ettevõtjad on kohustatud kasutama, on tarnija kontaktandmed, toote tähis, ohupiktogramm, tunnussõna, ohulause jne. Märgistus on ainus vahend tarbijate teavitamiseks, kuid sellega võib juhtida ka töötajate tähelepanu põhjalikumale teabele, mis on esitatud ainete ja segude ohutuskaartidel.

Täiendavat infot kemikaalide märgistamise kohta leiate Terviseameti kodulehelt.

Milliste ohtudega peab arvestama?
Kemikaalide käitlemisel tuleb arvestada nendega kaasnevate ohtudega. Ohud võivad olla füüsikalised, keskkonna- või terviseohud:
• Füüsikaline oht – kemikaalid võivad olla plahvatusohtlikud, reageerida hapnikuga või olla tuleohtlikud.
• Keskkonnaoht – kemikaal või sellest tulenevad jäätmed võivad ümbritsevat elukeskkonda saastada.
• Terviseoht – kemikaalid võivad sisse hingamisel, alla neelamisel või läbi naha imendumisel põhjustada tõsist ohtu töötajate ja klientide tervisele.

Millised piirangud ja kohustused kehtivad lõhkeainete lähteainete müügil?
Paljud laialt kättesaadavad ained võivad olla sobilikud ka lõhkeainete tootmiseks. Seetõttu kehtivad nende müümisel mitmed piirangud ja kohustused. Selliseid aineid kasutatakse näiteks pesuvahendite tootmisel, tselluloosi-, paberi-, farmaatsia-, masina-, keemia-, keskkonna-, tekstiili-, põllumajandus- ja toiduainetetööstuses ning vastavaid tooteid võib leida ka jaekaubanduses, näiteks ehitusmaterjale, kosmeetikat, kodukeemiat pakkuvates müügikohtades.

Loe kehtivatest lõhkeainete lähteainete piirangutest ja kohustustest siit.

Vaata lähemalt, kuidas esitada majandustegevusteade, kui käitled piiranguga lõhkeainete lähteaineid MKM ettekandest (SIIN).

Kuidas ära tunda kahtlustäratavat tehingut?
Lõhkeaine valmistamiseks vajalike lähteainete tavapärane kasutusotstarbe ei pruugi seonduda lõhkeainete tavapärase valmistamisviisiga, kuid teatud ainete kokku segamisel on võimalik neid kuritahtlikult kasutada. Seetõttu on ettevõtjatel oluline jälgida, et nende klientide hulgas ei oleks halbade kavatsustega isikuid. Kõige sagedasemad kahtlaste tehingute tunnusmärgid on:
• Klient on ebakindel ja ei oska põhjendada ostetava lähteaine kasutusotstarvet
• Klient soovib tingimata tasuda ainult sularahas
• Teile esitatakse ebaõigeid andmeid ostja ettevõtte kohta

Inglismaa näide SIIN

Täpsem teave:
Jätkuvalt on teretulnud ettepanekud, kuidas paremini jõuda vajaliku infoga nii ettevõtjate kui ka tarbijateni, kuidas vältida ja ennetada teatud ainete võimalikku väärkasutust. Lõhkeainete lähteainete käitlemise osas nõustamise ja juhendamise vajadusel
Kontakt: Merike Ring
E-mail: merike.ring@mkm.ee