Ceficu 10 punkti plaan tõhusaks THD läbivaatamiseks

pexels

Euroopa keemiatööstus on pühendunud Euroopa rohelisele kokkuleppele ja meie tööstuse jaoks on tööstusheidete vähendamine üks peamisi eesmärke. Euroopa Komisjon on tunnistanud tööstusheidete direktiivi (IED) väärtuslikuks ja tõhusaks vahendiks selle eesmärgi saavutamiseks. Värskeimad keskkonnaandmed on näidanud, et ELi keemiatööstuse saasteainete tase on viimastel aastatel oluliselt langenud. Näiteks kasvuhoonegaaside (KHG) heitkogused on alates 1990. aastast vähenenud 53% ja hapestavad heitkogused alates 2007. aastast 70%. Ja me töötame kõigi sidusrühmadega, et seda veelgi parandada.

Viimase kümnendi jooksul on meie tööstus teinud koostööd Euroopa Komisjoni, valitsusväliste organisatsioonide ja riikide valitsustega, et töötada välja uued heitereeglid. Ja 2022. aastal avaldati tööstusheite ajakohastatud direktiivi ettepanek, millega vaadati läbi 2010. aastal vastu võetud IED-direktiiv. Toetame uue ettepaneku poliitilisi eesmärke; kaitsta keskkonda ja inimeste tervist saaste kahjulike mõjude eest. Kuid selle praktiline rakendamine, nagu on ette nähtud praeguses komisjoni ettepanekus, võib tekitada rohkem takistusi, lisada rohkem ebakindlust ja võib aeglustada tööstuse üleminekut 2050. aasta eesmärkide poole. Me tahame näha rohkem toetust ELi tööstuse konkurentsivõimele, sest edukas ELi keemiatööstus on Euroopa rohelise kokkuleppe edu jaoks oluline.

Ceficu välja töötatud uus ettepanek liigub heitetasemete vahemikel põhinevalt süsteemilt kõige rangematele heitetasemetel töötamisele. Ühtlasi muudab see ka keskkonnategevuse taset, mis hõlmab valdkondi nagu vesi, energia, jäätmed ja materjalid. Kuigi meie tööstus on pühendunud oma heitetasemete pidevale vähendamisele, ei ole uue direktiivi ettepanekud alati kooskõlas olemasoleva tehnilise tegelikkuse ja teostatavusega.

Cefic kutsub uut ettepanekut üles säilitamaks heitetasemete vahemikke ja võimaldama riiklikel ametiasutustel teha otsuseid, mis toetavad parimat üldist keskkonnamõju, võttes arvesse tehnilist ja majanduslikku teostatavust. Luba andvad asutused vajavad ka juhiseid, et teada saada, millist valdkonda eelistada. 

10 punkti plaanis on välja toodud tegevused, mis hõlmavad lubasid, juhtimissüsteeme, konfidentsiaalset äriteavet, innovatsiooni- ja üleminekuplaane ning õigusmeetmeid. Punktid on välja toodud allolevas dokumendis koos selgituste ja tulemustega.

Allikas: Industrial Emissions Directive - cefic.org