EKTL seisukohad CLP-määruse muudatusettepanekute kohta

Pexels

Eesti Keemiatööstuse Liit esitas Sotsiaalministeeriumile oma vastuse seoses konsultatsiooniga, mis puudutab CLP määruse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 1272/2008 ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamine ning pakendamine kohta) muudatusettepanekut. 

SoM on hetkel koostamas CLP-määruse muutmise algatusele Eesti seisukohti ja ootab seega ka tööstuse arvamust Euroopa Komisjoni poolt esitatud eelnõule.

EKTLi ettepanekud puudutasid eelkõige järgmisi valdkondi:

  • Märgistuse täiendavad nõuded, mis toovad kaasa kulude põhjendamatu kasvu.
  • Digitaalsete lahenduste sisuline puudumine
  • Internetimüük ja importtooted
  • Vajadus juhiste järele

Lisaks pidasime vajalikuks juhtida veel kord tähelepanu uute ohuklasside kehtestamise protseduuri problemaatikale. Uued CLP-määruse ohuklassid väljaspool ÜRO süsteemi kahjustavad globaalset konkurentsivõimet. Artikli 36 muudatusega lisatakse uued ohuklassid (ED, PBT/vPvB, PMT/vPvM), mis võeti vastu delegeeritud õigusaktiga. Meie hinnangul tuleks muudatusi, mida ei ole veel tehtud/rakendatud ÜRO GHS-i tasemel, pidada oluliseks elemendiks ja seda ei peaks saama rakendada delegeeritud seadusega.

Vaata täpsemalt lisatud dokumendist.