Nõukogu ja parlament leppisid kokku kemikaalide klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määruse suhtes

AI-generated

Esialgse kokkuleppe kohaselt kohandatakse CLP-määrust erinevate kaubandusvormidega (nt veebikaubandus või taastäidetavate toodetega kauplemine), edendatakse keemiatoodete ringlust, muudetakse märgised selgemaks ja arusaadavamaks (sealhulgas digitaalne märgistus) ning tagatakse kõrgetasemeline kaitse keemiliste ohtude eest.

Põhielemendid
Ainete osas, millel on rohkem kui üks koostisaine (MOCS), sisaldab esialgne kokkulepe viieaastast erandit nendele MOCS-dele, mis on saadud keemiliselt modifitseerimata taimedest või taimeosadest (nn eeterlike õlide erand). Pärast seda aega võib komisjon teadusliku aruande põhjal teha ettepaneku nende toodete kohta uute õigusaktide kehtestamiseks. Muud MOCS-id, nagu naftakeemiatooted, kuuluvad määruse reguleerimisalasse.

Täna (6.12.23) kaasseadusandjate vahel saavutatud kompromiss selgitab, et määrust kohaldatakse ka veebimüügile, sealhulgas digitaalsetel turgudel ostmisele.

Kompromisstekstis nõutakse, et enamik keemiatooteid kannaks füüsilist märgistust, samas kui tarnijad võivad lisaks kasutada ka digitaalset märgistust. Samuti kehtestatakse sellega meetmed, et muuta sildid selgemaks ja hõlpsamini loetavaks eelkõige nägemispuudega inimestele (nt miinimum fondisuurus). Lisanduvad ka konkreetsed nõuded reklaamile. Teatud toodete puhul võib tarnija esitada ainult digitaalseid andmeid, kuigi tarbija võib alati nõuda tooteteabe füüsilist koopiat.

Taastäitmisjaamadest ostetud toodete puhul on esialgse kokkuleppe eesmärk vähendada sellega kaasnevaid riske (ületäitmine, saastumine, lastele kättesaadavus jne).

Lisaks ühtlustab esialgne kokkulepe uusi ohuklasse käsitlevad sätted, et vältida dubleerimist käimasolevate hindamistega, mida praegu tehakse erinevate õigusaktide alusel.

Kokkuleppesse lisatud erandit nn MOCS ainetele tervitasid oma pressiteadetes nii Cosmetics Europe kui ka IFRA - vt SIIT

Mõlemad institutsioonid peavad nüüd Euroopa Parlamendiga saavutatud esialgse kokkuleppe kinnitama ja ametlikult vastu võtma. Sellele järgneb avaldamine EL Teatajas. EKTL planeerib oma liikmetele CLP määruse muudatusi käsitlevat koolitust järgmisel aastal, kui lõplik CLP määruse tekst on avaldatud.