Olulisemad kokkuvõtted Ceficu digitaalsete loengute sarjast

Pexels

Euroopa institutsioonide, tööstuse ja valitsusväliste organisatsioonide esindajad kohtusid oktoobrikuu viimasel nädalal Ceficu digitaaldialoogide programmis, et arutada olulisi ELi poliitika verstaposte. Peamised käsitletud teemad olid seotud meie tööstuse kõige olulisemate poliitika verstapostitega Euroopa rohelises kokkuleppes, nagu taskukohase taastuvenergia tarnete tagamine, ELi jõustamine, keemilise ringlussevõtu edendamine, investeerimiskulud ja kliimaneutraalsuse saavutamise võimalused 2050. aastaks. 

Ohutu ja jätkusuutlik disain: kas sellest võib saada Euroopa tööstuse konkurentsitõuge?

Valitseb laialdane üksmeel selles, et ohutute ja disainilahenduselt jätkusuutlike kemikaalide (SSbD) kontseptsioon võib kiirendada keemiaalast innovatsiooni ja tagada jätkusuutliku kasvu. Nüüd peab arutelu keskenduma selle kontseptsiooni rakendamisele ja käsitlema lahendamata küsimusi kriteeriumide ja stiimulite kohta investeerida uuendustesse, mis on ohutud ja jätkusuutlikud. 

Ohutu ja jätkusuutliku projekteerimise protsessi ja kriteeriumide määratlemine on teekond, mis nõuab kõigi sidusrühmade koostööd Euroopa Komisjoniga, et töötada välja ühtlustatud raamistik, mis võimaldab muuta meie tööstust ja ühiskonda. Keemiatööstus on jaganud oma esimest panust arutelusse hiljuti avaldatud dokumendiga „Ohutu ja jätkusuutlik projekt: Euroopa keemiatööstuse innovatsiooni ja kasvu edendamine”.

Rohkem informatsiooni ja arvamusi teema kohta saadaval SIIN.

Konkurentsivõimelise Euroopa keemiatööstuse toetamine: kuidas saab EL 2050. aastaks juurde pääseda küllaldasele taastuvenergiale?

2050. aastani investeeritakse 11,5 triljonit dollarit elektritootmisse kogu maailmas ja sellest 85% tuule-, päikese- ja muudesse nullheitega tehnoloogiatesse. Teoreetiliselt peaksid need investeeringud aitama meie ühiskondadel muutuda kliimaneutraalseks, kuid Euroopas seisneb väljakutse nende puhaste energiaallikate vabastamisel uute ja taastuvenergia projektide kavandamises ja lubamises.

Paneel jõudis järeldusele, et ühine eesmärk on taastuvenergia kiire kasutuselevõtt, kuid muret tekitab planeerimine ja lubade andmine. Lepiti kokku, et energiavõrgu toimetulekuks praeguse ja kasvava tulevase nõudlusega tuleb teha rohkem tööd. Kuna keemiatööstuse ümberkujundamine kliimaneutraalsuse suunas on tohutu pingutus ja nõuab palju rohkem elektrienergiat kui praegu on saadaval, jätkab Cefic koostööd kõigi sidusrühmadega, et leida viise, kuidas EL saaks suurendada 2050. aasta eesmärkide saavutamiseks vajaliku taastuvenergia tarneid.

Rohkem informatsiooni ja arvamusi teema kohta saadaval SIIN.

Keemia: tulevase liikuvuse mootor?

Kuidas saavutada ambitsioonikad 2050. aasta kliimaeesmärgid ja vähendada Euroopa süsinikdioksiidi heitkogustest põhjustatud transpordiheitmeid 90% võrra? See kümnend on otsustava tähtsusega puhtama liikuvuse arendamiseks Euroopas ja kogu maailmas ning keemiatööstusel on selles enneolematus muutuses kindlasti võtmeroll. Arutati Euroopa säästva liikuvuse tuleviku väljakutsete ja võimaluste üle.

Kokkuvõtteks leiti, et aku-elektri- ja kütuseelementide kombinatsioon viib meid heitgaaside nullini palju kiiremini kui vedelkütused. Elektromobiilsus on transpordi tulevik ja keemiatööstus peab selle strateegiaga kaasa lööma ja elektrilahenduse omaks võtma.

Rohkem informatsiooni ja arvamusi teema kohta saadaval SIIN.