Süsiniku eemaldamise sertifitseerimine: EL määruse ettepanek, infoseminar ja tagasiside võimalus

Pexels

Euroopa Komisjon avalikustas 30. novembril süsiniku eemaldamise sertifitseerimise määruse ettepaneku. Proposal for a Regulation on an EU certification for carbon removals. Määruse ettepanek on osa Euroopa Liidu ringmajanduse paketist ning selle eesmärk on töötada välja vabatahtlik Euroopa Liidu süsiniku eemaldamise sertifitseerimisraamistik. Määruse fookuses on süsiniku pikaajaline sidumine mullas ja biomassis ning eemaldamine süsinikupüüdmise tehnoloogiate kaudu.

Ettepaneku tutvustamiseks korraldas KeM 19.01.23 vastavasisulise infoseminari. 

Keskkonnaministeerium on koostöös teiste ministeeriumidega koostamas eeltoodud algatuste kohta Vabariigi Valitsuse seisukohti ja ootab seejuures huvirühmade tähelepanekuid antud ettepanekute osas, sh Eesti erihuvid, mida arvesse peaks võtma. Kirjalikud tähelepanekud ja märkused algatuste kohta saab KeM-le esitada kuni 14.02.23. 

 

Alljärgnevalt taustaks Euroopa Komisjoni varasem pressiteade: "Euroopa roheline kokkulepe: Euroopa Komisjon esitab ettepaneku süsiniku sidumise sertifitseerimiseks, et aidata saavutada kliimaneutraalsust"

Euroopa Komisjon võttis 30.11.2022 vastu ettepaneku esimese kogu ELi hõlmava vabatahtliku raamistiku kohta, mis võimaldab usaldusväärselt sertifitseerida kvaliteetset süsiniku sidumist. Ettepanekuga edendatakse uuenduslikke süsiniku sidumise tehnoloogiaid ja kestlikke süsinikku siduva majandamise lahendusi. Samuti aitab see saavutada ELi kliima-, keskkonna- ja nullsaaste-eesmärke. Kavandatava määruse abil saab EL palju paremini süsiniku sidumist kvantifitseerida, jälgida ja kontrollida. Suurem läbipaistvus aitab võita sidusrühmade ja tööstuse usaldust ning hoida ära rohepesu. Süsiniku sidumine saab tuua ja peabki tooma kliima seisukohast selget kasu ning komisjon seab esmatähtsale kohale need süsiniku sidumisega seotud tegevused, mis avaldavad olulist positiivset mõju elurikkusele. Komisjon kavatseb ekspertide abiga töötada välja spetsiaalselt kohandatud sertifitseerimismeetodid nende süsiniku sidumisega seotud tegevuste jaoks, mis aitavad saavutada kliima- ja muid keskkonnaeesmärke.

Et sertifitseerimisprotsess oleks läbipaistev ja usaldusväärne, sisaldab ettepanek õigusnorme, mis käsitlevad süsiniku sidumise sõltumatut kontrollimist ja selliste sertifitseerimissüsteemide tunnustamist, mida saab kasutada ELi raamistikule vastavuse tõendamiseks. Selleks et tagada süsiniku sidumise kvaliteet ja võrreldavus, kehtestatakse kavandatava määrusega neli QU.A.L.ITY-kriteeriumi:

  1. kvantifitseerimine (QUantification) – süsiniku sidumisega seotud tegevust tuleb täpselt mõõta ja see peab tooma kliima seisukohast üheselt mõistetavat kasu;
  2. täiendavus (Additionality) – süsiniku sidumisega seotud tegevus peab kätkema endas rohkemat kui praegu kasutusel olevad tavad ja mitte piirduma üksnes sellega, mida nõuab seadus;
  3. pikaajaline säilitamine (Long-term storage) – sertifikaadid seostatakse süsiniku säilitamise kestusega, et tagada süsiniku püsiv säilitamine;
  4. kestlikkus (Sustainability) – süsiniku sidumisega seotud tegevus peab vastama kestlikkuseesmärkidele, nagu kliimamuutustega kohanemine, ringmajandus, vee- ja mereressursid ning elurikkus, või aitama neid saavutada.

Tänane ettepanek on väga tähtis selleks, et EList saaks 2050. aastaks maailma esimene kliimaneutraalne maailmajagu. Sellele eesmärgile jõudmiseks peab EL vähendama oma kasvuhoonegaaside heitkogused miinimumini. Samal ajal peab EL samuti suurendama süsiniku sidumist atmosfäärist, et tasakaalustada vältimatult tekkivat heidet.

Tööstustehnoloogiad, nagu bioenergia koos süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamisega (BECCS) või süsinikdioksiidi kogumine otse atmosfäärist ja selle säilitamine (DACCS), võimaldavad süsinikku koguda ja püsivalt säilitada. Põllumajanduses ja metsanduses saab süsinikku siduva majandamise tavade abil suurendada kestlikult süsiniku säilitamist mullas ja metsades või vähendada süsiniku vabanemist mullast. Selliselt saab luua põllumajandustootjate ja metsamajandajate jaoks uue ärimudeli. Pika kasutusajaga toodetes ja materjalides, näiteks puidupõhistes ehitustoodetes saab samuti süsinikku säilitada mitme aastakümne jooksul või isegi kauem.

Täna esitatud ettepanekuga edendatakse tipptasemel puhast tehnoloogiat ja toetatakse algatust „Uus Euroopa Bauhaus“, tunnistades puidupõhiste ja energiatõhusate ehitusmaterjalide suutlikkust süsinikku säilitada. Ettepaneku kohaselt on võimalik kasutada uuenduslikke avaliku ja erasektori poolse rahastamise vorme. Siia alla võib kuuluda mõjupõhine rahastamine ja tulemustele tuginev avaliku sektori toetus riigiabi või ühise põllumajanduspoliitika raames. Komisjon jätkab kohapeal võetavate süsiniku sidumise meetmete rahastamist, kasutades innovatsioonifondi (millest saab rahastada muu hulgas BECCSi ja DACCSi projekte), ühist põllumajanduspoliitikat, Euroopa Regionaalarengu Fondi ning programme LIFE ja „Euroopa horisont“ (sh missiooni „Euroopa mullakokkulepe“).

Edasine tegevus

Komisjoni ettepanekut hakkavad nüüd arutama Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt. Komisjon töötab eksperdirühma toel ja QU.A.L.ITY-kriteeriumidele tuginedes välja sertifitseerimismeetodid, mis on spetsiaalselt kohandatud eri liiki sidumistegevuste jaoks. Eksperdirühma esimene koosolek peaks toimuma 2023. aasta esimeses kvartalis.

Taust

Euroopa roheline kokkulepe on ELi pikaajaline majanduskasvu strateegia, millega soovitakse muuta Euroopa 2050. aastaks kliimaneutraalseks. 2021. aastal allkirjastatud Euroopa kliimamäärusega muudeti ELi jaoks õiguslikult siduvaks eesmärk tasakaalustada 2050. aastaks kasvuhoonegaaside heitkogused ja nende sidumine ning saavutada seejärel negatiivne heide. Kliimamäärus sisaldab ka ambitsioonikat 2030. aasta kliimaeesmärki vähendada kasvuhoonegaaside netoheidet 1990. aastaga võrreldes vähemalt 55%. Seepärast on tänane süsiniku sidumise sertifitseerimist käsitlev ettepanek ülioluline, et saavutada Pariisi kokkuleppe kohased ELi pikaajalised kliimaeesmärgid ja muuta Euroopa roheline kokkulepe reaalsuseks.

Tänane ettepanek põhineb 2021. aastal vastu võetud komisjoni teatisel, milles käsitletakse kestlikke süsinikuringeid. Ettepanek aitab saavutada 2030. aastaks ELi ambitsioonika eesmärgi siduda maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse sektoris (LULUCF) süsinikku 310 miljonit tonni ning edendada looduse taastamise määruse kohaseid meetmeid ja ringmajanduse tegevuskavas esitatud ringmajandustavasid. See aitab ettevõtjatel anda aru oma kliimajalajäljest vastavalt ettevõtjate sotsiaalse vastutuse direktiivile ja sellega seotud kestlikkusaruandluse normidele ning muudab avaliku ja erasektori organisatsioonide kliimaneutraalsusväited läbipaistvamaks.