Hoolime ja vastutame

Hoolime ja Vastutame on Eesti Keemiatööstuse Liidu liikmete käitumine ettekirjutamata heade tavade kohaselt ka siis, kui ettevõte pole selleks otseselt kohustatud. See on ettevõtte hoolimine oma toodete ja tegevuste toimest ka siis, kui toode on väljunud ettevõtte valdusest. Kuna ettevõte hoolib, siis võtab ta ka vastutuse.

Hoolime ja Vastutame algatuse juhtimine ja korraldamine on keemiatööstuse käes ja algatuse teravik on suunatud tootmistegevuse, teabevahetuse ja tegevuse eest vastutamise parendamisele. See on keemiatoodete valmistajate, importijate ja müüjate vabatahtlik algatus teha midagi enamat kui seda nõuab seadusandlus. Keeldume olemast hoolimatud ja vastutustundeta tootjad.

Hoolime ja Vastutame algatuse tootmistegevuse parendamisest teavitamine toimub heade tootmistavade määratlemise ja levitamise teel käsiraamatutes, juhendites ja muudes trükistes.

Hoolime ja Vastutame algatus aitab kaasa ettevõtete vahelise kogemuste jagamise ja omavahelise toetuse vastastikule tugevnemisele, jättes tagaplaanile konkurentsi, kui asi puudutab tervishoidu, ohutust ja keskkonnakaitset. Algatusega ühinenud ettevõtted võrdlevad Keemiatööstuse Liidu kaudu oma parendatud tulemusi. Pidev parendamine on mõõdetud tulemuste võrdlemine. Mida ei saa mõõta, ei saa ka võrrelda. Võrdlemisele kuuluvad tulemused on ära toodud raporteeritavate näitajate loetelus.

Hoolime ja Vastutame algatus julgustab ettevõtteid ja keemiatööstuse liitu teavitama avalikkust oma tegevusest, tootmisest ja eesmärkidest ning oma toodete tervishoiu, ohutuse ja keskkonna alastest saavutustest.

Hoolime ja Vastutame algatus aitab ettevõtetel teha koostööd ja kokkuleppeid mitmesuguste huvigruppidega murede ärakuulamisel ja probleemide tõstatamisel nii kohaliku omavalitsuse, riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Hoolime ja Vastutame algatus edendab ettevõtete koostööd valitsusasutuste ja valitsusväliste organisatsioonidega toimiva seadusandluse ning standardite väljatöötamisel ja rakendamisel ning aitab sellega ettevõtetel seadusandlike aktidega kehtestatud nõudmisi nii täita kui ka enamat teha.

Hoolime ja Vastutame algatus toob sisse vastutuse nõude, kus keemiatööstuse liit arendab välja usaldusväärse toimingu ettevõtte vastavuse hindamiseks Hoolime ja Vastutame põhimõtetega.

Hoolime ja Vastutame algatuse auahne eesmärk on: iga endast lugupidav ettevõte peaks kuuluma Keemiatööstuse Liitu ning osalema algatuses. Ettevõtete vabatahtlikud kohustused on ära toodud Hoolime ja Vastutame algatuse '10 Põhimõttes'.