Arengud pakendi ja pakendijäätmete määrusega (PPWR)

Pexels

Euroopa Parlament (EP) ja nõukogu leppisid kokku oma lõplikes seisukohtades PPWR-i kohta - Euroopa Parlamendi positsioon sai paika 23. novembri hääletusel ja nõukogu üldine lähenemisviis 19. detsembril. Institutsioonidevahelised läbirääkimised PPWR-i üle algasid sel kuul, esimene tehniline koosolek toimus 10. jaanuaril 2024. Lisaks on plaanis kaheksa tehnilist koosolekut, mis on kavandatud toimuma kuni 31. jaanuarini. Esimene poliitilise tasandi kolmepoolne kohtumine toimub veebruari alguses. Kolmepoolsel kohtumisel loodetakse jõuda õigusakti osas kokkuleppele märtsi alguseks ja toimik valmib enne EP viimast täiskogu istungjärku 25. aprillil 2024.

EKTL pöördus 24. jaanuaril Kliimaministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajate poole seoses keskkonnatöörühma koosolekuga (mis käsitleb pakendite ja pakendijäätmete määrust (PPWR)), kus eesistujariik Belgia palus delegatsioonidel anda tagasisidet uue kavandatava sõnastuse kohta, mis puudutab nn probleemsete ainete reguleerimist ringlussevõtu kriteeriumide kavandamisel (artikkel 5 ja 6).

                                                                                          

Tööstus on vastu pakendis sisalduvatele ainetele piirangute kehtestamisele PPWRi raames - see on REACH määruse kohaldamisala!

Cefic ja EKTL kutsuvad tungivalt institutsioone üles hoidma ainete kemikaaliohutusest tingitud reguleerimist väljaspool PPWR-i kohaldamisala. Teatavate ainete piiramise lubamine kemikaaliohutuse põhjustel PPWR-i raames sekkuks REACH-määruse toimimisse. See tekitaks õiguslikku ebakindlust, eiraks hästi väljakujunenud regulatiivseid protsesse ja jätaks kõrvale Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) rolli ning mõjutaks negatiivselt REACH nõuetekohast rakendamist tööstuse ja ametiasutuste poolt.

Põhjendus:

„Pakutud sõnastus viitab juba toimiva REACH-määrusega kehtestatud tõhusa reguleerimisprotsessi dubleerimisele. REACH-määruse artikli 68 lõikega 1 kooskõlas oleva mõiste „vastuvõetamatu risk” lisamine toob de facto kaasa kattumise. Keemiatööstus jääb oma seisukohale, et juhtudel, kui PPWR ja ESPR hindamine paljastab võimalikud vastuvõetamatud riskid, mis tulenevad probleemse aine esinemisest toodetes ja mida REACH-määrusega varem ei ole käsitletud, on soovitatav need probleemid lahendada koostöös REACHi pädevate asutuste ja ECHAga. Kõik probleemsete ainetega seotud kemikaalialased piirangud, sealhulgas need, mis on seotud ohutusega nende kasutusea lõpus, tuleks koondada REACH-määruse alla.

Lisaks edastas EKTL Eesti EL alalise esinduse keskkonnaküsimuste eest vastutavale Jörgen Talkopile kosmeetika ja tarbekeemia sektorite peamised prioriteedid ja seisukohad PPWR-i läbirääkimiste osas - dokumendid lisatud artikli lõppu. 

A.I.S.E., Cosmetics Europe, CEFIC ja EKTL jätkavad selle õigusloomega seotud toimiku jälgimist ja hoiavad liikmeid faili arenguga kursis.