CLP määruse läbivaatamine: mis ja millal muutub?

CLP

Euroopa Komisjon on avaldanud oma kauaoodatud lõpliku ettepaneku CLP-määruse läbivaatamiseks, samuti delegeeritud määruse ja selle lisa, mis puudutavad uute ohuklasside lisamist nt endokriinsüsteemi kahjustavate ainete ja muude kahjulike ainete osas.
19. detsembril 2022 avaldatud vastuoluline CLP-määruse läbivaatamine moodustab koos kavandatava REACH-määruse läbivaatamisega olulise osa kestlikkust toetavast kemikaalistrateegiast (CSS), mis omakorda on Euroopa rohelise kokkuleppe põhikomponent.

Uued ohuklassid on järgmised:
• sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad ained (EDC) inimeste tervisele või keskkonnale;
• püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) või väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB); ja
• püsiv, liikuv ja toksiline (PMT) või väga püsiv ja väga liikuv (vPvB).


Komisjon on säilitanud oma ettepaneku kehtestada uute ainete puhul 24-kuuline ja segude puhul 36-kuuline üleminekuperiood. Samuti on komisjon kehtestanud juba turul olevate ainete jaoks 42 kuu pikkuse ajakava (enne jõustumiskuupäeva) ja 60 kuu pikkuse juba turul olevate segude jaoks.

Uusi ohuklasse kehtestav delegeeritud määrus jõustub eeldatavasti käesoleva aasta alguses pärast kahekuulist Euroopa Parlamendi ja nõukogu kontrolliperioodi.
Euroopa Komisjon teatas, et asub juhtima uut ÜRO mitteametlikku töörühma, et töötada välja ülemaailmsed kriteeriumid äsja EL poolt ühepoolselt vastu võetud ohuklasside jaoks.

CLP läbivaatamine
Määruse eelnõu, millega muudetakse CLP-määrust, toob sisse hulga muudatusi, sealhulgas selgemad eeskirjad veebis või korduvtäidetavates pakendites müüdavate kemikaalide märgistamise kohta.
Need sisaldavad:
• ettevõtetel on kohustus uuendada oma klassifikatsiooni 18 kuu asemel kuue kuu jooksul, kui uued andmed on kättesaadavad;
• täiustatud teavitamine keemilistest ohtudest, sealhulgas veebis, lihtsamate ja selgemate märgistamis- ja reklaaminõuete kaudu. Nende hulgas kehtestatakse ettepanekus kemikaalide etikettide minimaalne kirjasuurus;
• komisjoni õigus töötada välja potentsiaalselt ohtlike ainete klassifitseerimisettepanekuid lisaks ELi riikidele ja tööstusele. See kiirendab ohtlike ainete tuvastamise tempot; ja
• uued korduvtäidetavate keemiatoodete eeskirjad, et tarbijad ostaksid ja kasutaksid keemiatooteid, näiteks koduhoolduskemikaale, ohutul viisil.


Komisjoni ettepaneku, millega muudetakse CLP-määrust, peavad nüüd tavapärase seadusandliku menetluse osana heaks kiitma Euroopa Parlament ja nõukogu. See võtab kauem aega, kui delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise protsess, kuna mõlemad institutsioonilised organid võivad taotleda muudatusi ja esitada vastuväiteid, mille üle ELi täitevvõim peab enne vastuvõtmist läbi rääkima.
Poliitikavalikud
Komisjon avaldas 19. detsembril ka ulatusliku mõjuhinnangu aruande, mis koosneb viiest osast ja on kokku 655 lehekülge. Selles sätestatakse erandid teatud toodetele, konsultatsioonide kokkuvõtted ja erinevad poliitikavalikud CLP-määruse läbivaatamiseks.
Aruandes esitatakse kavandatavate poliitikavalikute, sealhulgas komisjoni eelistatud poliitikavalikute prognoos järgmiseks 20 aastaks (2023–2042) (vt allolevat tabelit).

 Euroopa Komisjoni eelistatud poliitikavalikud ja seotud meetmed 

 Keemiliste ohtude klassifikatsioon

Poliitikavalik 1a, 1b ja 1c 

 • lisada CLP-sse uued ohuklassid ED-, PBT-, vPvB-, PMT-, vPvM-omadustega ainetele ning seada need ühtlustatud klassifitseerimise prioriteediks;
 • taotleda ja teha ECHA klassifikatsiooni- ja märgistusandmikus kättesaadavaks teatatud ise-klassifitseerimise tulemusel saadud klassifikatsioonide lahknemise põhjused ning avalikustada teavitajate nimed;
 • nõuda ise-klassifitseeritud klassifikatsiooni teadete ajakohastamist teatud tähtaja jooksul;
 • tugevdada prioriteetide seadmist klassifitseerimise ühtlustamiseks varajases staadiumis; ja
 • võimaldada komisjonil algatada ja rahastada rohkem ühtlustatud klassifitseerimis- ja märgistamistoimikuid, sealhulgas volitada ECHAt.

Keemilistest ohtudest teavitamine 

Poliitikavariandid 2b ja 2c

 • käsitlema selgesõnaliselt CLP-määruses kemikaalide puhul korduvtäitmise ja vastavate märgistamisnõuete kontseptsiooni ning piirama seda tava ainult kergete ohtudega kemikaalidele;
 • parandada kemikaalide CLP-märgiste loetavust, kehtestades CLP-märgistele spetsiifilised vormingunõuded, nagu praegu on juhendis kirjeldatud;
 • võimaldama teatud lisateabe digitaalseks muutmist ainult siis, kui selle füüsiline kättesaadavus märgistusel ei ole tervise ja keskkonna kaitse seisukohalt oluline. Lisaks looks see meede raamistiku selle teabe edasiseks digitaalseks märgistamiseks. Kuid teave, mis on GHS-i kohaselt kohustuslik, jääks füüsilisele etiketile;
 • võimaldama mitmes ELi riigis kaubeldavate kemikaalide lahtivolditavate märgiste laialdasemat kasutamist; ja
 • teha erand märgistamisnõuetest tarbijatele lahtiselt (nt kütus) ja väga väikeses pakendis (nt kirjutusvahendid) müüdavate kemikaalide puhul.

Peamiste õiguslünkade ja ebaselguste kõrvaldamine

Poliitikavariandid 3b ja 3c

 • selgitada veebipakkumiste ja -reklaamide eeskirju;
 • määratleda n.ö vaikimisi vastutav isik; ja
 • suunatud teated mürgistuskeskustele.

 Allikas: European Commission