Eesti Keemiatööstuse Liidu arvamus valitsuse lähteseisukohtade osas läbirääkimistel Euroopa Komisjoniga

Pexels

19. jaanuaril 2021 pöördus Eesti Keemiatööstuse Liit riigihalduse ministri Anneli Oti ja õiglase ülemineku juhtkomisjoni liikmete poole seoses valitsuse lähteseisukohtadega läbirääkimistel Euroopa Komisjoniga.

EKTL leiab, et Vabariigi Valitsuse kabinetis 03.12.2020 tehtud õiglase ülemineku fondi meetmete ettepanekud ei ole selgelt seostatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega, millega asutatakse õiglase ülemineku fond. Valitsuse poolt tehtud ettepanekutes puuduvad meetme kohaldamisala põhjendused, mis lähtuksid õiglase ülemineku fondi rahastamise põhimõttest. 

Õiglase ülemineku territoriaalse kava koostamisel peavad kavandatud meetmed toetama- põlevkivisektoriga samaväärse lisandväärtusega ettevõtluse väljaarendamist Ida-Virumaal ja rahvastiku väljarände peatumist. Meie jaoks on vastuvõetamatu õiglase ülemineku piirkonna laiendamine väljapoole (NUTS 3) Ida-Viru maakonna piire. Õiglase ülemineku toetusmeetmed on konkreetselt ette nähtud fossiilkütustest energiat tootvate regioonide majanduse ümberkorraldamiseks. Valitsuse ettepanekus laiendada ÕÜM territooriumit Lääne-Virumaale ja Põhja-Jõgevamaale puudub igasugune loogika, sest nimetatud piirkonnas puuduvad CO2-mahukusega tööstusrajatiste kasvuhoonegaasidest heitkogused.

Lähtudes õiglase ülemineku fondi rahastamise põhimõtetest, leiame et VV kabinetis tehtud õiglase ülemineku fondi meetmete ettepanekud ei ole vastavuses komisjoni määrusega (COM(2020)0022 – C9‑0007/2020 – 2020/0006(COD). Valitsuskabineti 03.12 20 istungil kokkulepitud õiglase ülemineku fondi meetmete ja rahastus ettepanekud kalduvad kõrvale üldisest eesmärgist - põlevkivisektoriga samaväärse lisandväärtusega ettevõtluse väljaarendamine Ida-Virumaal ja rahvastiku väljarände peatumine.