Eesti seisukohad tarbijate võimestamise direktiivi eelnõu kohta

pexels

Eesti seisukohad rohelisele majandusele üleminekuga seoses tarbijate võimestamise direktiivi eelnõu kohta

Ettepaneku eesmärk aidata kaasa puhtale ja keskkonnahoidlikule ELi ringmajandusele, võimaldades tarbijatel teha teadlikumaid ostuotsuseid ja aidata seega kaasa kestlikumale tarbimisele. Ettepanekus käsitletakse ka ebaausaid kaubandustavasid, mis eksitavad tarbijaid kestlikest tarbimisvalikutest eemale. Lisaks tagab see ELi tarbijakaitsenormide parema ja järjepidevama kohaldamise. Tarbijate võimestamine ja neile kulutõhusate võimaluste tagamine on ettepaneku kohaselt kestliku tootepoliitika raamistiku oluline osa. Selleks tuleb ettepaneku kohaselt suurendada tarbijate osalemist ringmajanduses, eelkõige andes tarbijatele enne lepingu sõlmimist paremat teavet teatavate toodete vastupidavuse ja parandatavuse kohta ning tõhustades tarbijate kaitset ebaausate kaubandustavade eest, mis takistavad tarbijatel kestlike ostude tegemist, näiteks:

· rohepesu (st eksitavad keskkonnaalased väited),

· toodete enneaegne vananemine (st kaupade enneaegsed rikked) ja

· ebausaldusväärsete ja läbipaistmatute kestlikkusmärgiste ja teabevahendite kasutamine.

 

Euroopa Komisjoni mõjuanalüüsi kohaselt tekitavad muudatused ettevõtjatele lisakulusid seoses teabe esitamisega vastupidavusega seotud müügigarantii, tasuta tarkvarauuenduste pakkumise aja ja remondi kohta. Need kulud peaksid siiski olema piiratud ning ehkki kulud kanduvad tõenäoliselt üle tarbijatele, ei peaks need eelduste kohaselt avaldama kahjulikku mõju nõudlusele, eriti kuna tarbijad maksavad märksa meelsamini toodete eest, mis kestavad kauem või mida on kergem parandada.

 

Vabariigi Valitsuse seisukohtade selgitus:

1. Toetame muudatuste tegemist Euroopa Liidu tarbijaõigustikus, et võidelda eksitavate või põhistamata keskkonnaalaste väidete kasutamisega (edaspidi rohepesu) ja parandada toodete kestlikkusega seotud teabe esitamist, kuivõrd see tagab parema ühtse siseturu toimimiseL.

2. Toetame ebaausate kaubandustavade direktiivi täiendamist rohepesu ja toote enneaegsele vananemisele rajatud kaubanduspraktikate vastaste reeglitega

3. Peame oluliseks täpsustada ebaausate kaubandustavade direktiivi selle muudatuse eesmärki ja sisu, millega tuleb tarbija eksitamist eeldada olukorras, kus kaupa reklaamitakse läbi tarbija sellise kasu, mis on juba turul tavapärane. Eesti hinnangul ei pruugi sellise eelduse loomine olla põhjendatud.

4. Toetame tarbija õiguste direktiivi muudatuste eesmärki tõsta tarbijate teadlikkust keskkonnaaspektidest ning suunata neid keskkonnahoidlike valikute poole seeläbi, et kaupleja peab esitama tarbijale lepingueelse teabena info kauba kestlikkuse kohta. Selline teave peab aga omama tarbijale reaalset lisandväärtust talle sobivama ning kestlikuma valiku langetamisel, võimaldama selgelt eristada tarbijale seadusega antud õigusi müügigarantiiga antavatest õigustest ning olema proportsionaalne kauplejatele pandava lisakoormusega (eelkõige ei tohiks eeldada kauplejalt aktiivselt informatsiooni väljaselgitamist lisaks juba tootja poolt pakutavale). Selleks, et tagada maksimaalne selgus ja vältida tavatarbija segadusse ajamist, ei poolda Eesti direktiivi täiendava garantiiliigina vastupidavusega seotud müügigarantii mõiste sissetoomist.

5. Peame oluliseks täpsustada tarbijate õiguste direktiivi muudatust seoses toodete tarkvarauuenduste pakkumise infokohustusega, kuna uus nõue võib alandada tänast tarbijate kaitstuse taset, mis muuhulgas ei näe ette mitte minimaalset ajavahemikku (nagu plaanis direktiivi muudatustega), mille jooksul tarkavarauuendusi pakutakse, vaid lähtub eeldusest, et tarbijale tuleb pakkuda uuendusi ajavahemiku jooksul, mida tarbija võib mõistlikult eeldada, võttes arvesse digisisu või digiteenuse liiki ja otstarvet. Tarkvarauuenduste pakkumise ajavahemike võrreldavuse tagamiseks tuleks kaaluda tarkvarauuenduste informatsiooni pakkumise jaoks üldise reeglina konkreetse ajaühiku nagu kuu või aasta kehtestamist.

6. Peame oluliseks selgemini sisustada kauba parandatavusega seotud infokohustused, arvestades, et tarbija õiguste direktiivi eelnõus viidatud parandatavuse hinde tekkeks vajalik Euroopa Liidu õigusraamistik on alles välja töötamisel.

7. Peame oluliseks säilitada ettepanekus toodud lähenemine, mille kohaselt vastutab kaupleja ebaausate kaubandustavadega seoses üksnes enda tegevuse või tegevusetuse eest ning et lepingueelsed täiendavad infokohustused kehtivad üksnes juhtudel kui tootja on kauplejale nõutud info hõlpsasti kättesaadavaks teinud.

Valitsuse istung (päevakorra punkt 18) SIIN.

Avalikud dokumendid kättesaadavad SIIT.