Esitati kõigi aegade laiaulatuslikum piiranguettepanek: per- ja polüfluoroalküülained (PFAS)

Pexels

ECHA avaldas 7.02.23 PFAS-i piiramise ettepaneku, mis puudutab umbes 10 000 per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) kavandatava piirangu üksikasju. ECHA teaduskomiteed hakkavad nüüd hindama ettepanekut, pidades silmas riske inimestele ja keskkonnale ning mõjusid ühiskonnale.

EKTL on oma liikmetele esitatavast piiranguettepanekust juba varasemalt teada andnud ning korraldanud koostöös CEFIC sektorgrupiga vastavasisulise veebikoosoleku. Piirangul on ELi keemiatööstusele ja paljudele allkasutus-sektoritele kaugeleulatuvad tagajärjed. See mõjutab väärtusahela kõiki etappe alates tootmisprotsessidest (sh vahesaadused) kuni lõpptoodeteni. Vt CEFIC taustadokumente artikli lõpus.

Ettepaneku valmistasid ette Taani, Saksamaa, Hollandi, Norra ja Rootsi ametiasutused ning see esitati ECHA-le 13. jaanuaril 2023. Selle eesmärk on vähendada PFASide heitkoguseid keskkonda ning muuta tooted ja protsessid inimeste jaoks ohutumaks.

Kõik ettepaneku reguleerimisalasse kuuluvad PFAS-id on keskkonnas väga püsivad. Kui nende eraldumist ei minimeerita, puutuvad inimesed, taimed ja loomad nendega kokku üha enam ning ilma piiranguteta saavutatakse tasemed, millel on negatiivne mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Ametivõimude hinnangul satub järgmise 30 aasta jooksul keskkonda umbes 4,4 miljonit tonni PFAS-e, kui meetmeid ei võeta.

ECHA riskihindamise direktor Peter van der Zandt selgitas, et viie ametiasutuse poolt esitatud ettepanek on märkimisväärne ja toetab ELi kemikaalistrateegia ja nullsaaste tegevuskava ambitsioone. Ta nentis, et sellise laiaulatusliku, tuhandeid aineid ja paljusid kasutusviise hõlmava ettepaneku hindamine on keeruline, kuid selleks oldakse valmis.

Järgmised sammud

ECHA riskihindamise (RAC) ja sotsiaal-majandusliku analüüsi (SEAC) teaduskomiteed kontrollivad oma koosolekutel 2023. aasta märtsis, et ettepanek vastab REACH-määruse juriidilistele nõuetele. Kui see on nii, alustavad komiteed ettepaneku teaduslikku hindamist. Kuuekuulist konsultatsiooni on kavas alustada 22. märtsil 2023.

RAC kujundab arvamuse selle kohta, kas kavandatav piirang on inimeste tervisele ja keskkonnale avalduvate riskide vähendamisel asjakohane, samas kui SEACi arvamus käsitleb ettepanekuga kaasnevaid sotsiaal-majanduslikke mõjusid, st kasu ja kulusid ühiskonnale. Mõlemad komiteed kujundavad oma seisukohad piiranguettepanekus sisalduva teabe ja konsultatsioonide käigus saadud kommentaaride põhjal. Komiteed võtavad arvesse ka jõustamisfoorumi nõuandeid kavandatava piirangu jõustatavuse kohta. Kui arvamused on vastu võetud, saadetakse need Euroopa Komisjonile, kes seejärel koos EL-i liikmesriikidega otsustab võimaliku piirangu üle.

Piiranguprotsessi selgitamiseks ja konsultatsioonil osalemise huviliste abistamiseks korraldatakse 5. aprillil 2023 veebipõhine infotund.