Komisjon avaldas detergentide määruse muutmise ettepaneku

Pexels

Komisjon tegi 28.04.23 ettepaneku võtta kasutusele lihtsamad, selgemad ja digitaalsed eeskirjad detergentide kohta ühtsel turul.

Toome alljärgnevalt ära vastava pressiteate:

Komisjon tegi täna ettepaneku detergente käsitleva määruse läbivaatamise kohta, millega lihtsustatakse kehtivaid eeskirju ja muudetakse need tulevikukindlaks. Eesmärk on paremini kaitsta tervist ja keskkonda ning tagada detergentide ühtse turu parem toimimine. Muudetud eeskirjad käsitlevad ka uusi innovatiivseid tooteid, nagu mikroorganisme sisaldavad detergendid, ja säästvaid uusi tavasid, nagu detergentide müük taastäidetavasse pakendisse. Uute eeskirjadega võetakse kasutusele detergentide ja pindaktiivsete ainete digimärgised ja tootepassid.

Ettepanekuga ajakohastatakse kehtivaid eeskirju kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe, kestlikkust toetava kemikaalistrateegia ja hiljuti vastu võetud komisjoni teatisega ELi pikaajalise konkurentsivõime kohta.

Ettepaneku peamised eesmärgid on järgmised.

  • Lihtsustada turueeskirju, kaotades mitmed nõuded, mis on nüüdseks muutunud tarbetuks või üleliigseks. Sellised on muu hulgas näiteks: i) kohustus esitada ohtlike detergentide koostisainete loetelu, ii) määruse alusel katseid tegema pidanud heakskiidetud laborite kohustuslik sekkumine, iii) võimalus taotleda erandit pindaktiivsete ainete puhul, mis ei vasta täieliku biolagunduvuse kriteeriumile, ning iv) kohustus, et detergentide ja pindaktiivsete ainete tootja on asutatud liidus. Ühtlasi lihtsustatakse ja ühtlustatakse märgiseid, et vähendada detergenditööstuse halduskoormust ja suurendada samal ajal märgiste arusaadavust lõppkasutajate jaoks.
  • Võtta kasutusele vabatahtlik digitaalne märgistamine. Ettepanekus eristatakse kinnispakis ja täitepakendis müüdavaid tooteid. Kinnispakis toodete puhul võivad ettevõtjad esitada osa kohustuslikust teabest digimärgisel, kombineerides selle füüsilise märgisega. Täitepakendis toodete puhul on võimalik esitada kogu teave, välja arvatud kodumajapidamises kasutatavate pesupesemisvahendite doseerimisjuhised, ainult digitaalselt. Digitaalse märgistamise kasutuselevõtt vähendab tööstusharu koormust ja aitab kulusid kokku hoida, tarbijate ja professionaalsete kasutajate teadlikkus suureneb ning toote kasutamine on lihtsam.
  • Hõlbustada innovatiivsete ohutute toodete müüki. Detergendisektoris on hiljuti välja töötatud uued innovatiivsed puhastusvahendid, mis toimivad mikroorganismide mõjul. Need mikroorganismid võivad osutuda paljulubavaks alternatiiviks kahjulikele kemikaalidele ja seepärast kehtestatakse läbivaadatud määrusega detergentides sisalduvate mikroorganismide ohutusnõuded. Tarbijate paremaks teavitamiseks peavad tootjad kandma teabe mikroorganismide kohta ka tootemärgisele. Sellega lihtsustatakse nende toodete vaba liikumist ühtsel turul ning kaitstakse ka tervist ja keskkonda.
  • Suurendada kestlikkust ja ohutust, kehtestades selged eeskirjad taastäidetavasse pakendisse müüdavate detergentide kohta. Ettepanek tagab, et tarbijad saavad vajalikku teavet, kui nad ostavad detergente taastäidetavasse pakendisse. Ettepanekus selgitatakse, et taastäidetavasse pakendisse müüdavate detergentide suhtes kohaldatakse samu eeskirju kui kinnispakendis detergentide suhtes, Ettepanekuga võetakse kasutusele taastäidetavasse pakendisse müüdavate detergentide vabatahtlik digimärgistus, mis hõlbustab kestlikku kasutusviisi ning vähendab pakendite ja pakendijäätmete kogust.
  • Tugevdada täitemehhanisme.  Tootepassi kasutuselevõtt tugevdab turujärelevalvet ja tagab, et ühtsele turule pääsevad ainult ohutud detergendid, mis vastavad ELi normidele. Tootepassi viide tuleb kanda komisjoni keskregistrisse ja esitada tollis, kui detergendid ja pindaktiivsed ained deklareeritakse ELi piiril. Liikmesriikide inspektorid vastutavad jätkuvalt toodete kontrollimise eest, kuigi uue IT-süsteemi abil vaadatakse kõik digitaalsed tootepassid välispiiril läbi.

Järgmised sammud

Komisjoni ettepaneku muudetud detergentide määruse kohta peavad nüüd seadusandliku tavamenetluse raames heaks kiitma Euroopa Parlament ja nõukogu.

Ettepanek ja seotud dokumendid SIIN