Määruse muudatuse kohaselt liigitatakse põlevkivituhad edaspidi mitteohtlikeks jäätmeteks

Pexels

Riigiteatajas on avaldatud määruse „Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu“ muudatused, mille kohaselt liigitatakse põlevkivituhad alates 1. jaanuarist 2020 mitteohtlikeks jäätmeteks. Eelnõu koostamise ajendiks oli juulis avalikustatud Keskkonnaministeeriumi tellitud uuring, milles leiti, et põlevkivituhkasid ei peaks edaspidi liigitama ohtlikeks jäätmeteks, vaid käsitlema neid tavajäätmetena. 

Eestis on kehtiva jäätmenimistu alusel põlevkivi lend- ja koldetuhk liigitatud ohtlikeks jäätmeteks. Uuest aastast rakendub määruse lisa muudatus ning põlevkivituhad liigitataks tavajäätmeteks. Uuring, millele muudatus tugineb, leidis, et põlevkivi põletamisel tekkivaid kolde- ja lendtuhkasid tuleks käsitleda sarnaselt söe põletamisel tekkivate kolde- ja lendtuhkadega, mis ei ole klassifitseeritud ohtlike jäätmetena. 

Tulenevalt tuha staatuse muutmisest muudeti ka nn pürgilamäärust, lubades ka edaspidi tuha ladestamist varem selle tarbeks rajatud ohtlike jäätmete prügilatesse.

Muudatusel on positiivne mõju, aidates panustada keskkonnaeesmärkide saavutamisesse. Statistiliselt väheneb ohtlike jäätmete teke Eestis üle 90% aastas. Põlevkivituha liigitamine tavajäätmetena võimaldab selle senisest suuremat taaskasutamist ja eksportimist.  Peamine kasutusvaldkond tuhale on ehitus (tsemendi asendajana, teedeehituses), kuid põlevkivituhka saab kasutada ka väetisena ja kaevanduste tagasitäitmiseks.