Sündis esialgne poliitiline kokkulepe tööstusheidete direktiivi ja tööstusheite portaali loomist käsitleva määruse läbivaatamise suhtes

AI-generated

EL nõukogu ja parlament leppisid 29.12.23 kokku uutes õigusnormides, et vähendada kahjulikke tööstusheiteid ja parandada üldsuse juurdepääsu teabele.

Uute õigusnormidega soovitakse tagada inimeste tervise ja keskkonna parem kaitse, vähendades tööstusrajatistest ja intensiivse loomakasvatusega tegelevatest põllumajandusettevõtetest pärinevat kahjulikku heidet, mis eraldub õhku, vette või maapinda või tekib jäätmete ladestamisel. Samuti soovitakse parandada keskkonnaandmetega seotud aruandlust, ajakohastades olemasolevat Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistrit, et luua terviklikum ja integreeritum tööstusheite portaal.

Tegemist on esialgse kokkuleppega, kuna see tuleb mõlemas institutsioonis veel ametlikult vastu võtta.

Muudetud direktiivi eesmärk on edendada energiatõhusustringmajandust ja dekarboniseerimist.

Mitmed muudetud sätted käsitlevad loomakasvatust. Kokkuleppe kohaselt tuleks direktiivi kohaldamisalasse lisada ka kaevandustegevus, mis hõlmab tööstuslikus mahus toodetud muude kui energiatootmiseks kasutatavate maakide nagu raud, vask, kuld, nikkel ja plaatina kaevandamist ja töötlemist. Kui komisjon on reguleerimisala läbi vaadanud ja esitanud seadusandliku ettepaneku, võib seda laiendada ka mineraaltoormele.

Kokkuleppes nähakse ette keskkonnatoime piirnormid, mille kehtestavad pädevad asutused ja mis on aluseks käitiste rajamise ja tegevuse lubamiseks.

E-lubadele üleminek, mida muudatustega nõutakse 2035. aastaks, on Eestis juba sisuliselt loodud. 

Uute õigusnormide kohaselt peaksid liikmesriigid samuti tagama, et inimestel oleks õigus nõuda hüvitist, kui nende tervis on saanud kahjustada kõnealuse direktiivi ülevõtmiseks vastuvõetud siseriiklike õigusnormide rikkumise tõttu.

Kaasseadusandjad leppisid kokku ka ettepanekus, millega luuakse uus tööstusheite teabeportaal, millega asendatakse kehtiv Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri määrus. Portaal parandaks üldsuse juurdepääsu tööstusheitega seotud teabele ja hõlbustaks üldsuse osalemist keskkonnaalaste otsuste tegemises.

Esialgsed kokkulepped esitatakse nüüd kinnitamiseks liikmesriikide esindajatele nõukogus (COREPER) ja Euroopa Parlamendi keskkonnakomisjonile. Kui heakskiit on antud, peavad mõlemad institutsioonid tekstid pärast õiguskeelelist viimistlemist ametlikult vastu võtma, enne kui need saab avaldada Euroopa Liidu Teatajas ja need jõustuvad.

Allikas ja täpsem info: SIIN.