Tööstusheite direktiivi muutmise hetkeseis

Pexels

Keskonnaministeerium soovis tutvustada tööstusheitedirektiivi muutmise ettepanekut ja ajakava ning kutsus 26.01.23 osalema vastavasisulisele virtuaalsele koosolekule. KeM tegi ülevaate THD ettepaneku üleminekuperioodidest ning mõnest muudatusettepanekust, mille üle hetkel läbirääkimised käivad.

EKTL lähtub THD puhul oma katusorganisatsiooni Cefic kompetentsist ning esindab üldjoontes samu seisukohti ja väärtusi. CEFIC on koostanud THD analüüsi ja vastavad ettepanekud ning valmistanud ette pöördumise meie asjaosalistele. EKTL jagas kõnealuseid seisukohti ka Eesti esindajatega. 

Cefic poolt koostatud ning EKTLi poolt toetatud seisukohad leiab käesoleva artikli lõppu lisatud dokumentidest. 

Taust:

2020. aastal alustas Euroopa Komisjon tööstusheite direktiivi ning Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistrit käsitleva määruse toimivuse hindamise ja ülevaatamisega. 5. aprillil 2022 avaldas Euroopa Komisjon ettepanekud nii tööstusheite direktiivi kui Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistrit käsitleva määruse muutmise kohta.  

Tööstusheite direktiivi muutmise eesmärgiks on toetada Euroopa roheleppe eesmärkide: süsinikuneutraalsuse, energiatõhususe suurendamise, saastevaba keskkonna ja ringmajanduse, saavutamist.

Tööstusheite direktiivi muutmise ettepanekuga soovitakse muuhulgas:

-             täpsustada loastamise ja heitepiirväärtuste kehtestamise nõudeid;

-             anda selgemad õigused avalikkusele lubade andmise protsessis osalemiseks ja teabele juurdepääsuks;

-             edendada innovatsiooni;

-             kehtestada uued nõuded sea, linnu ja veisekasvatusele;

-             lisada tööstusheite direktiivi reguleerimisalasse uusi tegevusvaldkondi ja muuta mõnda olemasolevat tegevusvaldkonda.

Tööstusheite direktiivi muutmise ettepanek on leitav siit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC0156. Sama lingi alt on hiljem kättesaadav ka ettepaneku eestikeelne versioon kui tõlge valmib.

 

Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistrit käsitleva määruse muutmise eesmärgiks on sarnaselt tööstusheite direktiiviga toetada Euroopa roheleppe eesmärkide saavutamist.

Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistrit käsitleva määruse muutmise ettepanekuga soovitakse:

-             parandada andmete läbipaistvust ja avalikkuse juurdepääsu keskkonnateabele tööstusheidete portaali kaudu;

-             kohandada aruandluse valdkondlikku ulatust ja detailsust, et paremini toetada tööstusheite direktiivi rakendamist;

-             parandada suutlikkust uute saasteainete ja tegevuste aruandlusnõuetega kohanemiseks;

-             anda teavet energia, vee ja toorainete tööstusliku kasutamise kohta.

 

Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistrit käsitleva määruse muutmise ettepanek on leitav siit:

https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-regulation-industrial-emissions-portal_en. Samalt lehelt on hiljem leitav ka ettepaneku eestikeelne versioon, kui tõlge valmib.