Transporditeenuste kasvuhoonegaaside heite arvestus ja selle seos keemiatööstusega

AI-generated

Selleks et toetada Euroopa üleminekut keskkonnahoidlikumale transpordile ja saavutada ELi kliimaneutraalsuse eesmärke, võttis nõukogu 4.12.23 vastu ühise seisukoha (üldine lähenemisviis) transporditeenuste kasvuhoonegaaside heite arvestuse uute normide suhtes.

Kaubaveo keskkonnahoidlikumaks muutmise õigusaktide paketi osana esitatud määruse eelnõu peaeesmärk on parandada transporditeenuste kasvuhoonegaaside heitkoguste arvutamist ja sellealast teavet, et tarbijad saaksid valida kõige kestlikumad transpordivõimalused.

Määruse eelnõus esitatakse ISO standardil põhinev ühtne õigusraamistik transporditeenuste kasvuhoonegaaside heite arvestuseks kogu mitmeliigilise veoahela ulatuses, luues sellega võrdsed tingimused eri transpordiliikidele, segmentidele ja liikmesriikide võrkudele ELis. Määruse eelnõuga ei teha kasvuhoonegaaside heitkoguste arvutamine ega teabe esitamine kohustuslikuks, kuid nõutakse määruse järgimist selliste andmete avalikustamisel või juhul, kui selline arvutamine ja andmete avalikustamine on ette nähtud kohaldatava siseriikliku õigusega. Selle eesmärk on toetada ettevõtjaid, kes arvutavad ja avaldavad oma transporditegevuse kasvuhoonegaaside heitkogused vabatahtlikul või lepingulisel alusel või juhul, kui seda nõuavad tööstuse ja avaliku sektori asutuste võetud muud erimeetmed.

Cefic toetab täielikult ELi algatust CountEmissions, mille eesmärk on luua ühtne raamistik transpordi- ja logistikaheitmete arvutamiseks ELis. Usume, et see seadus suurendab heitkoguste andmete usaldusväärsust ja soodustab nende kasutamist äritegevuses. Cefic rõhutab ka kasvuhoonegaaside heitkoguste täpse aruandluse tähtsust seoses muude õigusaktidega, mis on osa keskkonnasäästliku kaubaveo paketist, nagu kombineeritud transpordi direktiivi ning kaalu ja mõõtmete direktiivi läbivaatamine.

Euroopa keemiasektor tekitab ligikaudu 10 miljonit tonni transpordist tulenevaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Ceficu liikmed on aastaid aktiivselt töötanud välja heitkoguste vähendamise strateegiaid, tehes koostööd vastavate töövõtjate ja alltöövõtjatega, kuna lõpuks vastutavad nad olulise osa otseheidete eest. Kemikaalide logistikaprotsessid ei hõlma aga ainult transporti. Kemikaalide tarneahelasse kuuluvad ka puhastus- või soojendamistoimingud. Nende mõju on märkimisväärne: tüüpiline puhastusoperatsioon tekitab 86,6 kg CO2e, mis on suurem kui 1000 tonnkilomeetrise maanteetranspordi heitkogused! Seetõttu on säästva tarneahelaga seotud otsuste tegemisel ülioluline kõigi transpordi- ja logistikaheitmete üksikasjalik mõistmine, mis põhineb tegelikul kütusekulul.

Vaata alljärgnevalt lisatud dokumendist CEFICu seisukohti ja ettepanekuid.