Valitsuse istungil kiideti heaks Eesti seisukohad detergentide määruse muutmise osas

AI-generated

Vabariigi Valitsuse 23. novembri 2023. a. istungil kiideti heaks järgmised Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse detergente ja pindaktiivseid aineid ning millega muudetakse määrust (EL) 2019/1020 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 648/2004, eelnõu kohta:

 

  • Eesti toetab detergente ja pindaktiivseid aineid käsitleva määruse ajakohastamist, et parandada selle sidusust muude kemikaalivaldkonna ja siseturu Euroopa Liidu õigusaktidega ning vähendada ettevõtete ja turujärelevalveasutuste halduskoormust.
  • Toetame eelnõus sätestatud täpsemaid nõudeid detergendi täitmisele müügikohas lõppkasutaja enda pakendisse (täitemüük). Peame põhjendatuks mikroobsetele puhastusvahenditele nõuete kehtestamist, et mikroorganismide kasutamine detergentides oleks selgelt tuvastatud ja riskid tervisele hinnatud.
  • Peame põhjendatuks eelnõus sätestatud detergentide tootjate ja teiste turuosaliste (volitatud esindaja, importija, levitaja) kohustusi ja vastutuse jaotust, sealhulgas väljaspool Euroopa Liitu asutatud tootjate kohustust määrata Euroopa Liidus volitatud esindaja.
  • Saame nõustuda eelnõus ette nähtud detergentide tootja kohustusega teha vastavushindamine kooskõlas Euroopa Liidu siseturu üldise õigusraamistikuga. Vastavushindamise kohustuse kehtestamisel peame põhjendatuks eelnõus ette nähtud tootmise sisekontrolli tegemist, mis on tootjale kõige vähem koormav ja vastab nõutavale ohutustasemele. Leiame, et komisjonil ei peaks olema volitust delegeeritud aktiga muuta vastavushindamise mooduli valikut.
  • Saame nõustuda kohustusliku digitaalse tootepassi kasutusele võtmisega tingimusel, et selleks nähakse ettevõtjatele ette piisav üleminekuaeg nõuete rakendamiseks. Peame seejuures oluliseks, et detergentide määruse ja kestlike toodete ökodisaininõuete määruse eelnõus tootepassile sätestatavad nõuded oleksid omavahel kooskõlas. Leiame, et digitaalse tootepassi sidumine konkreetse tootepartiiga ei ole põhjendatud ja tekitaks ettevõtjatele liigset koormust.
  • Peame oluliseks, et eelnõuga lihtsustatakse detergentidele kohaldatavaid märgistusnõudeid ja tagatakse lõppkasutajatele vajalik kasutus- ja ohutusteave koosmõjus teistes Euroopa Liidu kemikaalivaldkonna õigusaktides sätestatud nõuetega. Toetame võimalust esitada märgistusteave füüsilist märgistust täiendavalt ka digitaalselt ja digitaalsele märgistusele kehtestatavaid nõudeid. Peame põhjendatuks, et täitemüügi korral on võimalik kogu teave (välja arvatud kodumajapidamises kasutatavate pesupesemisvahendite doseerimisjuhised) esitada digitaalselt, kuid vajaduse korral (lõppkasutaja suulise või kirjaliku taotluse korral või kui digimärgistus ei ole ajutiselt kättesaadav) tuleb kohustuslik teave lõppkasutajale kättesaadavaks teha muul viisil.

Täpsemad seisukohtade selgitused on toodud seletuskirjas.

Alljärgnevalt lisatud kaasamistabel, kus on muu hulgas toodud välja ka EKTLi ettepanekud ning nende arvestamise/mitte arvestamise põhjendused.