Veeseaduse muutmise kooskõlastamine

Pexels

KliM (Kliimaministeerium) esitas kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks veeseaduse muutmise seaduse eelnõu.

Vastavalt eelnõu seletuskirjale on muudatuste sisukokkuvõte järgnev:

Eelnõukohase seadusega muudetakse veeseadust (VeeS). Seadusesse lisatakse taaskasutusvee tootmise ja kasutamise võimaldamiseks vajalikud sätted. Defineeritakse mõisted „taaskasutusvesi“, „taaskasutusvee tootmine“ ja „taaskasutusvee kasutamine“. Taaskasutusvee tootmise suhtes rakendatakse vee erikasutuse keskkonnaloa (veeluba) kohustus ning taaskasutusvee kasutamiseks veekeskkonnariskiga tegevuse registreerimise kohustus. Luuakse vajalikud volitusnormid rakendusaktide kehtestamiseks.

Kehtiv regulatsioon võimaldab kasutatud vett (heitvesi, karjääri- ja kaevandusvesi, vesiviljelusest pärinev vesi) juhtida suublasse, milleks võib olla veekogu või pinnas. Eelnõukohane seadus loob võimaluse anda kasutatud vett vajaduse korral täiendavalt puhastatuna üle kolmandale isikule, kes kasutab seda näiteks niisutuseks põllumajanduses või haljastuses, tänavapuhastuses, tööstuslikes protsessides vms. Eelnõukohane seadus sätestab, et veeloaga määratakse taaskasutusvee saasteainete sisalduse piirväärtused ning konkreetsele taaskasutusveele lubatavad kasutusotstarbed. Veeloa ja registreeringu taotlemisel tehakse taotlejale kohustuslikuks lisada asjakohane riskijuhtimise kava. Riskijuhtimise kava tuleb kooskõlastada Terviseametiga. Kui taaskasutusvee kasutusotstarbeks on põllumajanduslik niisutus, tuleb riskijuhtimise kava kooskõlastada ka Põllumajandus- ja Toiduametiga.

Kui ettevõtetel on täiendavaid seisukohti, saab need eraldiseisvalt või Liidu vahendusel Kliimaministeeriumile edastada.