Asulareovee puhastamise direktiivi (UWWTD) läbivaatamine: kosmeetikatööstuse sisend institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eel

AI-generated

Eelseisvate kolmepoolsete kohtumiste (EL komisjon, parlament ja nõukogu) eel soovib kosmeetikatööstus Cosmetics Europe eestvedamisel taaskord väljendada oma muret, et kavandatav laiendatud tootjavastutuse (EPR) süsteem võib rikkuda ELi lepingus sätestatud põhiprintsiipe, nagu saastaja maksab, proportsionaalsus ja mittediskrimineerimine, ning seejuures ei suuda ikkagi täita oma peamist eesmärki ehk ergutada tootjaid oma keskkonnajalajälge parandama. Sellega seoses juhitakse tähelepanu komisjoni ettepaneku mõjuhinnangu ebatäpsusele veekeskkonnas leiduvate mikrosaasteainete allikate tuvastamisel EPR-süsteemi määratlemiseks.

Kosmeetikasektori esimene ja peamine murekoht on seotud poliitilise otsusega valida välja farmaatsia- ja kosmeetikatooted kui ainsad saastavad sektorid ning seega ka ainsad rahalised panustajad reoveepuhastite ajakohastamiseks – st valdkondlik (sektoripõhine) lähenemine. Mõjuhinnang (EPR teostatavusaruanne) ei anna kindlat metoodikat ega tõendeid, mis kinnitaksid väidet, et kosmeetikasektor on suuruselt teine saastaja. Tegelikult jõuab Teadusuuringute Ühiskeskuse uuring, milles analüüsitakse sama ainete loetelu kui EPR teostatavusuuringus, hoopis teistsuguste tulemusteni ja näitab, et kosmeetikatoodete koostisained moodustavad pärast kolmandat puhastamisetappi heitvees leiduvatest saasteainetest minimaalse osa.

Eelkõige soovib kosmeetikatööstus väljapakutud sektoripõhise lähenemisviisi asemel õiglast ja mittediskrimineerivat ainepõhist lähenemisviisi. See tähendab eemaldada 3. lisast viide kahele sektorile ja määratleda delegeeritud õigusaktiga direktiivi lisas konkreetsete mikrosaasteainete loetelu.

Samuti soovitakse mikrosaasteainete määratluse täpsustamist: mikrosaasteainete (artikli 2 lõige 16) määratluse kohaldamisalasse tuleks kaasata ainult asjakohased ained, mis põhjustavad vajaduse viia reoveepuhastid neljandasse puhastusetappi.

Alljärgnevalt lisatud CE positsioonipaber.