EKTLi pöördumine seoses detergentide määruse läbivaatamisega.

Pexels

EKTL saatis 23.04.2024 Sotsiaalministeeriumile ja Terviseametile pöördumise, milles rõhutame, et detergentide määrus on Eesti Keemiatööstuse Liidule ja meie ettevõtetele oluline ning selle
läbivaatamisprotsessiga ei tohi kiirustada. Asjakohaste arutelude toimumiseks tuleks eraldada
piisavalt aega, et käesoleva määrusega seotud tehnilisi teemasid saaks nõuetekohaselt hinnata.
EL tasandil esindab meie huve A.I.S.E, kelle seisukohad on meie vaadetega kooskõlas ning
täiendava taustainfona lisatud ka käesolevale pöördumisele (dokument artikli lõpus; inglise keeles).

Lühidalt kokkuvõttes juhime oma pöördumises tähelepanu, et ohtlike ainete ja biotsiidide piiramisega tegelevad juba tõhusalt vastavalt REACH-määrus ja biotsiidimäärus ning õigusselguse ja sidususe eesmärgil ei ole mõistlik neid valdkondi detergentide määruses topelt reguleerida.  

Biolagunevuse osas juhime tähelepanu, et meetodid ja kriteeriumid tuleb välja töötada enne reguleerimist.

Digitaalse tootepassi osas oleme seisukohal, et see saab toimida vaid mudeli-tasandil ning partii-põhine lähenemine ei ole realistlik ega vastuvõetav. 

Fosfori täiendava piiramise osas hindab puhastusvahendite tööstus, et praegused fosforisisalduse piirmäärad, nagu komisjon on välja pakkunud ja mida toetab nende mõju analüüs, on piisavad.

CE-märgise nõuet peame jätkuvalt halduskoormust tõstvaks ning lisandväärtust mitte andvaks ebavajalikuks meetmeks. 

Täpsed seisukohad ja selgitused neile leiab alljärgnevast dokumendist.