EL Teatajas avaldati biotsiidide toimeainete läbivaatamise programmi pikendav määrus

Pexels

Euroopa komisjon avaldas 22.05.24 delegeeritud määruse, millega pikendatakse läbivaatamisprogrammi (biotsiidides sisalduvate olemasolevate biotsiidsete toimeainete uurimise tööprogramm) kestust 31. detsembrist 2024 kuni 31. detsembrini 2030. Seadus jõustub 11. juunil 2024.

Taust:

Kehtiva biotsiidimääruse (EL) nr 528/2012 artikli 89 lõike 1 esimese lõigu kohaselt tuleks tööprogramm lõpule viia 31. detsembriks 2024.

AGA

Tööprogrammi elluviimisel esineb märkimisväärseid viivitusi. Komisjon esitas 2021. aasta juunis nõukogule ja Euroopa Parlamendile üksikasjaliku hinnangu olukorra kohta määruse (EL) nr 528/2012 rakendamisaruandes. Viivituste peamised põhjused on liikmesriikides eraldatud vahendite nappus, taotlejatepoolne hilinemine lisaandmete esitamisega, konkreetsete toimikutega seotud keerukad tehnilised küsimused, mis tuleb kõigepealt lahendada, tehniliste suuniste muutumine ja komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2017/2100 kehtestatud uued teaduslikud kriteeriumid endokriinseid häireid põhjustavate omaduste kindlaksmääramiseks, mis tingis vajaduse täiendavate andmete ja täiendavate hindamiste järele.

Kuna tööprogrammi ei suudeta 31. detsembriks 2024 lõpule viia, on vaja selle kestust pikendada. Pärast arutelusid liikmesriikides biotsiididega tegelevate pädevate asutuste ekspertidega peab komisjon asjakohaseks pikendada tööprogrammi kestust. Vastav seaduse muudatus on nüüd EL Teatajas avaldatud ja jõustub 11.06.24.

Vaata pikendamise määrust SIIT